Kamerstuk 34300-XIII-135

Motie van de leden Dik-Faber en Jacobi over de financiering van de Marker Wadden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-135.html
ID: 34300-XIII-135

52,7 %
47,3 %

50PLUS

VVD

SP

Houwers

PVV

PvdD

SGP

CU

D66

CDA

GL

Van Vliet

GrBvK

PvdA

Klein

GrKÖ


Nr. 135 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JACOBI

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de Marker Wadden een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het robuuster maken van het ecologisch systeem in het Markermeer en aan de economische en strategische ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam en de Noordvleugel;

overwegende dat het Rijk voor de Marker Wadden reeds een aanzienlijke financiële en personele bijdrage levert conform de gemaakte bestuurlijke afspraken;

overwegende dat, zolang de bouwinfrastructuur en het baggermaterieel aanwezig zijn, het resterende deel van het project tegen relatief beperkte kosten kan worden aangelegd;

verzoekt de regering om, bij vrijvallende middelen in de begroting voor waterkwaliteitsmaatregelen tot een maximum van 7 miljoen euro in overleg met Natuurmonumenten te overwegen deze middelen aan te wenden als aanjaagbedrag om de financiering van de volgende stap van de Marker Wadden rond te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Jacobi