Kamerstuk 34264-9

Amendement van de leden Segers en Pieter Heerma waarmee het geven van inzicht in de kosten van programmering bij AMvB wordt geregeld

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 7 oktober 2015
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-9.html
ID: 34264-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN PIETER HEERMA

Ontvangen 7 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel KK, komt te luiden:

KK

Aan artikel 2.172 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop in de jaarrekening inzicht wordt gegeven in de kosten van de programmering. De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De indieners van dit amendement willen bewerkstelligen dat eventuele nadere regels over de besteding van middelen op programmatitelniveau niet middels ministeriële regeling worden bepaald, maar middels een algemene maatregel van bestuur die aan de Kamer wordt voorgehangen. De indieners zijn van mening dat de onafhankelijkheid van de publieke mediadienst ten opzichte van politieke en commerciële invloeden ook in de toekomst moet worden gewaarborgd.

Segers Pieter Heerma