Kamerstuk 34264-26

Motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-26.html
ID: 34264-26

90,0 %
10,0 %

GrKÖ

Klein

SP

PVV

PvdD

Van Vliet

CDA

SGP

PvdA

D66

Houwers

GrBvK

VVD

CU

GL

50PLUS


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN MOHANDIS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de transparantie over de inzet van de middelen van de publieke omroep op dit moment onvoldoende geborgd is;

overwegende dat meer transparantie het risico van eventuele geldverspilling van publiek geld kan verminderen;

overwegende dat zowel het Commissariaat voor de Media als de Raad voor Cultuur in zijn advies over het NPO Concessiebeleidsplan 2016–2020 aangeeft dat het publiceren van de kosten per programma een bedreiging kan zijn voor de in de Mediawet verankerde kernwaarde van de publieke omroep, namelijk onafhankelijkheid van commercie en politiek;

overwegende dat de NPO in het Concessiebeleidsplan 2016–2020 aangeeft een grotere transparantie na te streven en daarom inzicht wil verschaffen in de kosten per net, zender, per genre en per omroepinstelling;

verzoekt de regering, in overleg met de NPO-organisatie zich in te zetten voor een door het Commissariaat voor de Media gevalideerde standaardisering voor maximale transparantie van de kosten van de programmering op het niveau van genres,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Mohandis