Kamerstuk 34256-8

Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's)

Dossier: Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

Gepubliceerd: 18 december 2015
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34256-8.html
ID: 34256-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2015

Hierbij zend ik u – conform mijn toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van SZW en naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie van SZW van 8 december – ter kennisneming het voorstel voor het onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC’s)1.

Ik benadruk het belang van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt om die reden uitgevoerd door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) onder leiding van prof. dr. Fukkink, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek zal inzicht geven in de pedagogische kwaliteit van OPC’s en een vergelijking hiervan met reguliere kinderopvang. Het onderzoek zal daarnaast inzicht geven in de – specifiek voor OPC geldende – verschillende ouder-kind relaties op de OPC groepen en de samenhang daarvan met de pedagogische kwaliteit. Tot slot geeft het onderzoek inzicht in de motivatie van ouders om te participeren in een OPC en de tevredenheid hierover.

Het onderzoek start begin 2016, nadat overleg is geweest met de OPC’s. Ik verwacht dat zij zich kunnen vinden in het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek en verwacht dat zij bereid zijn hieraan mee te werken. Zodra het onderzoek is afgerond informeer ik u over de resultaten, dit zal rond de zomer 2016 zijn. Ik informeer u dan over de gevolgen die ik aan de uitkomsten verbind en ga daar vervolgens graag met u over in gesprek.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher