Gepubliceerd: 28 april 2016
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34247-10.html
ID: 34247-10
Origineel: 34247-5

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 april 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel H, komt te luiden:

H

Artikel H 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «dezelfde lijst» telkens vervangen door: een lijst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. In afwijking van het tweede lid mogen de namen van ten hoogste tachtig kandidaten worden geplaatst op een lijst voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.

B

Artikel I, onderdeel AP, komt te luiden:

AP

Artikel R 4, tweede lid, komt te luiden:

2. Op een lijst mogen de namen van ten hoogste tachtig kandidaten worden geplaatst.

C

Artikel I, onderdeel BM, komt te luiden:

BM

Artikel W 6 vervalt.

D

Na artikel I, onderdeel BM, worden de volgende onderdelen ingevoegd:

BMa

Artikel Y 12 komt te luiden:

Artikel Y 12

Artikel H 6, derde lid, blijft buiten toepassing.

BMb

Artikel Y 22a vervalt.

Toelichting

Algemene toelichting

Naar aanleiding van vragen van de leden van de fractie van het CDA in het verslag bij dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om bij de verkiezing van de leden van de Tweede en Eerste Kamer het maximum aantal kandidaten op een lijst voor alle partijen te stellen op tachtig, teneinde lijstuitputting te voorkomen. Voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, provinciale staten, algemeen besturen van waterschappen en gemeenteraden blijft de huidige regeling in stand.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het antwoord op deze vraag in de nota naar aanleiding van het verslag.

Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel A

Dit onderdeel regelt dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer het maximum aantal kandidaten op een lijst tachtig bedraagt.

Onderdeel B

Dit onderdeel regelt dat voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer het maximum aantal kandidaten op een lijst tachtig bedraagt.

Onderdelen C en D

Op grond van het wetsvoorstel komen de huidige artikelen W 6, Y 12 en Y 22a van de Kieswet te vervallen. Verwezen wordt naar de artikelsgewijze toelichting van het oorspronkelijke wetsvoorstel bij deze wijzigingen. Om redactionele redenen worden deze wijzigingen ondergebracht in de onderdelen BM, BMa en BMb.

In onderdeel BMa wordt voorgesteld in artikel Y 12 van de Kieswet te regelen dat voor de verkiezing van het Europees Parlement de huidige regeling blijft gelden omtrent het maximum aantal kandidaten op een lijst. De nieuwe regeling voor de Tweede Kamerverkiezing (het voorgestelde artikel H 6, derde lid) is dus niet, krachtens artikel Y 2 van de Kieswet, van overeenkomstige toepassing op de verkiezing van het Europees Parlement.

Klein