Kamerstuk 34246-17

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Gepubliceerd: 8 mei 2017
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34246-17.html
ID: 34246-17

Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2017

Op 14 februari 2017 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma (PvdA), Rog (CDA) en Voordewind (CU) houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (Kamerstuk 34 246) aanvaard (Handelingen I 2016/17, nr. 18, item 6).

Daartoe gemachtigd door de ministerraad zal ik Zijne Majesteit de Koning verzoeken het initiatiefvoorstel van wet te bekrachtigen.

Het wetsvoorstel behelst de wettelijke verankering van de financiering van een rechtspersoon die godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs verzorgt op openbare scholen.

De financiering van de gemaximeerde volumegroei zal ten laste komen van de lumpsum van het primair onderwijs. Nadere regels en voorwaarden voor de financiering worden gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur. Ik streef ernaar het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur voor de zomer aan beide kamers van de Staten-Generaal te overleggen.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker