Kamerstuk 34233-9

Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat verzekerden de mogelijkheid krijgen om zelf bij te betalen wanneer het tarief van de door hen gewenste zorgverlener hoger ligt dan de door de zorgverzekeraar voorgestelde vergoeding

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 29 oktober 2015
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-9.html
ID: 34233-9
Wijzigingen: 34233-14

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 29 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat een vergoeding in de vorm van een Zvw-pgb geweigerd kan worden voor zover de kosten van het betrekken van zorg of een andere dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, hoger zijn dan de kosten van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement krijgen verzekerden de mogelijkheid om zelf bij te betalen wanneer het tarief van de door hen gewenste zorgverlener hoger ligt dan de door de zorgverzekeraar voorgestelde vergoeding. De zorgverzekeraar kan de vergoeding slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan de in de modelovereenkomst opgenomen vergoeding. Hiermee wordt de wettekst in overeenstemming gebracht met de Jeugdwet (artikel 8.1.1, vierde lid) en de Wmo 2015 (artikel 2.3.6, vijfde lid).

Van der Staaij