Kamerstuk 34233-14

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Voortman ter vervanging van nr. 9 waarmee verzekerden de mogelijkheid krijgen zelf bij te betalen wanneer het tarief van de door hen gewenste zorgverlener hoger ligt dan de door de zorgverzekeraar voorgestelde vergoeding

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 23 november 2015
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-14.html
ID: 34233-14
Origineel: 34233-9

90,0 %
10,0 %

PVV

GrBvK

D66

Van Vliet

CU

SP

50PLUS

GrKÖ

GL

Houwers

PvdA

PvdD

VVD

SGP

Klein

CDA


Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 23 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat de verzekerde ook in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb indien de kosten die de verzekerde maakt voor het betrekken van de desbetreffende zorg of andere dienst hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het Zvw-pgb, mits het verschil voor rekening van de verzekerde komt.

Toelichting

Met dit amendement krijgen verzekerden de mogelijkheid om zelf bij te betalen wanneer het tarief van de door hen gewenste zorgverlener hoger ligt dan de door de zorgverzekeraar voorgestelde vergoeding. De zorgverzekeraar kan de vergoeding slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan de in de modelovereenkomst opgenomen vergoeding. Hiermee wordt de wettekst in overeenstemming gebracht met de Jeugdwet (artikel 8.1.1, vierde lid) en de Wmo 2015 (artikel 2.3.6, vijfde lid).

Van der Staaij Voortman