Kamerstuk 34233-62

Gewijzigd subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 61 dat regelt dat de AMvB waarin nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb aan beide Kamers kan worden voorgehangen voor het ingaan van verzekeringsjaar 2017

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 15 februari 2016
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-62.html
ID: 34233-62
Origineel: 34233-41

70,7 %
29,3 %

PvdA

GrKÖ

SP

D66

50PLUS

PvdD

CU

SGP

CDA

GrBvK

VVD

Houwers

Klein

PVV

Van Vliet

GL


Nr. 62 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61

Ontvangen 15 februari 2016

Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

III

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid, treden het in artikel I, onderdeel B, opgenomen derde en vierde lid van artikel 13a en artikel I, onderdeel C, op 1 januari 2017 in werking, of op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder tijdstip.

Toelichting

Dit amendement regelt dat wordt verzekerd dat de ontwerp-AMvB, waarmee nadere regels worden opgesteld over het Zvw-pgb, in elk geval ruim voor het verzekeringsjaar 2017 bij de Kamer wordt voorgehangen. Hiermee is tijdige betrokkenheid van de Kamer gewaarborgd zodat ook de uitkomsten van deze behandeling meegenomen kunnen worden in de polisvoorwaarden, waardoor voor het komende verzekeringsjaar de eenduidige toegangscriteria van toepassing kunnen zijn.

Bergkamp Dik-Faber