Kamerstuk 34233-61

Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 58 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb voordat het verzekeringsjaar 2017 ingaat kan worden voorgehangen bij de Kamers

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 9 februari 2016
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-61.html
ID: 34233-61

Nr. 61 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 581

Ontvangen 9 februari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

III

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid, treden het in artikel I, onderdeel B, opgenomen derde en vierde lid van artikel 13a en artikel I, onderdeel C, op 1 juli 2016 in werking, of op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder tijdstip.

Toelichting

Dit amendement regelt dat wordt verzekerd dat de AMvB waarmee nadere regels worden opgesteld over het Zvw-pgb in elk geval ruim voor het verzekeringsjaar 2017 ingaat door de Kamer kan worden behandeld, zodat ook de uitkomsten van deze behandeling meegenomen kunnen worden in de polisvoorwaarden, waardoor voor het komende verzekeringsjaar de eenduidige toegangscriteria van toepassing kunnen zijn.

Bergkamp Dik-Faber