Kamerstuk 34233-53

Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 9 februari 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-53.html
ID: 34233-53

98,0 %
2,0 %

PVV

PvdD

PvdA

GrKÖ

Houwers

GL

Klein

CDA

SGP

D66

50PLUS

SP

CU

Van Vliet

GrBvK

VVD


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor zorg op basis van bijvoorbeeld de Wmo of de Wet langdurige zorg de combinatie van zorg ingekocht via het persoonsgebonden budget en zorg in natura mogelijk is;

van mening dat deze combinatie ook mogelijk moet zijn voor zorg op basis van de Zorgverzekeringswet;

verzoekt de regering, te garanderen dat verzekerden ook voor zorg op basis van de Zorgverzekeringswet het persoonsgebonden budget en zorg in natura kunnen combineren en maatregelen te nemen wanneer blijkt dat verzekerden deze mogelijkheid in de praktijk niet krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Bergkamp

Dik-Faber