Kamerstuk 34233-30

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat nadrukkelijker tot uitdrukking komt dat de verzekerde op het moment van een nieuwe zorgaanvraag altijd de keuze krijgt voorgelegd tussen zorg-in-natura en een Zvw-pgb

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 21 januari 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-30.html
ID: 34233-30

88,7 %
11,3 %

Houwers

CU

Van Vliet

GrKÖ

PvdD

SP

D66

SGP

CDA

50PLUS

GL

VVD

PVV

GrBvK

Klein

PvdA


Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 21 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a, eerste lid, na «desgevraagd» ingevoegd: altijd.

Toelichting

De indiener beoogt zoveel mogelijk eigen regie en keuzevrijheid te bieden, het persoonsgebonden budget stelt mensen daartoe zoveel mogelijk in staat. Indiener is derhalve van mening dat het persoonsgebonden budget een volwaardig, alternatieve leveringsvorm dient te zijn naast zorg-in-natura. Indiener wil dat in de wet expliciet geregeld is dat de verzekerde op het moment van een nieuwe zorgvraag de keuze krijgt voorgelegd, vandaar het woord «altijd», voor zorg-in-natura of pgb. Met onderhavig amendement wordt de wet zodanig aangepast, dat dit nadrukkelijker in de wettekst naar voren komt.

Bergkamp