Kamerstuk 34233-26

Amendement van het lid Bruins Slot waarmee het concept 'gewaarborgde hulp' zoals ontwikkeld onder de Wlz in de Zvw geïntroduceerd wordt

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 19 januari 2016
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-26.html
ID: 34233-26

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT

Ontvangen 19 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel k komt te luiden:.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel aa door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

bb. gewaarborgde hulp:

door de verzekerde ingeschakelde hulp van een derde die aantoonbaar instaat voor de nakoming van de aan het persoonsgebonden budget verbonden verplichtingen.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald onder welke voorwaarden de verzekerde die beschikt over gewaarborgde hulp in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.

Toelichting

In het onderliggende wetsvoorstel stelt de regering dat ouderen die niet in staat zijn zelfstandig aan de verplichtingen die voortvloeien uit een Zvw-pgb te voldoen alleen nog in aanmerking kunnen komen voor een pgb als zij een wettelijke vertegenwoordiger hebben.

Bij de totstandkoming van de bestuurlijke afspraken is afgesproken dit te beperken tot een wettelijk vertegenwoordiger. Dit biedt, zo stelt de regering, extra waarborgen om kwaadwillenden buiten het systeem te houden. In de fraudetoets werd dit door verschillende partijen onderschreven. Tegelijkertijd is het signaal bekend dat dat betekent dat partners of kinderen niet kunnen fungeren als vertegenwoordiger, als zij geen gang naar de rechter maken om de vertegenwoordiging te formaliseren. Met gehandicaptenorganisaties is afgesproken dat er in onderling overleg bekeken zal worden of uitbreiding van de vertegenwoordiger, bijvoorbeeld naar naaste familieleden, op een verantwoorde wijze mogelijk is.

De indiener vindt het vreemd dat alleen voor het pgb in de Zorgverzekeringswet deze specifieke voorwaarde wordt gesteld. Daarom wil de indiener aansluiten bij de voorwaarden die gesteld worden in de Wet langdurige zorg, door aan te sluiten bij het onder die wet ontwikkelde concept «gewaarborgde hulp». Een gewaarborgde hulp kan een wettelijke vertegenwoordiger zijn maar dit hoeft niet. Gewaarborgde hulp is hulp van iemand die de verzekerde inschakelt en van wie voldoende aannemelijk is gemaakt dat hij de aan het pgb verbonden verplichtingen kan naleven. Van een partner die al jaren voor een dementerende partner het pgb in beheer heeft, mag dit bijvoorbeeld verwacht worden.

Bij beoordeling van de vraag of de verzekerde die beschikt over gewaarborgde hulp in aanmerking komt voor een Zvw-pgb als bedoeld in artikel 13a, vierde lid, zijn de artikelen 5.4 tot en met 5.12 en 5.18 van de Regeling langdurige zorg in ieder geval van overeenkomstige toepassing.

Bruins Slot