Kamerstuk 34233-25

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de toegankelijkheidscriteria van een Zvw-pgb in lijn zijn met een pgb vanuit de Wlz

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 19 januari 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-25.html
ID: 34233-25

46,0 %
54,0 %

CU

PvdD

50PLUS

VVD

PVV

Klein

CDA

SGP

GrBvK

GrKÖ

GL

Houwers

D66

Van Vliet

PvdA

SP


Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 19 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

1. «Artikel 1, onderdeel k, komt te luiden:» wordt vervangen door: Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel k komt te luiden:.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel aa door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

bb. mantelzorger:

natuurlijke persoon die rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie zorg verleent zonder dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 13a als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid worden vier leden ingevoegd, luidende:

 • 1a. Het Zvw-pgb wordt, onverminderd het 1b-de lid en andere bij wettelijk voorschrift gestelde voorwaarden of beperkingen, verstrekt, indien:

  • a. naar het oordeel van de zorgverzekeraar met het Zvw-pgb op doelmatige wijze zal worden voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit;

  • b. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is te achten op eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger, de aan het Zvw-pgb verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren;

  • c. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is te achten op eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger, de door hem verkozen zorgaanbieders en mantelzorgers op zodanige wijze aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg;

  • d. de verzekerde zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de zorg met een Zvw-pgb wenst geleverd te krijgen, en

  • e. de verzekerde bij de aanvraag een budgetplan voorlegt aan de zorgverzekeraar.

 • 1b. Het Zvw-pgb wordt in ieder geval niet verstrekt indien:

  • a. de verzekerde zich bij de eerdere verstrekking van een Zvw-pgb niet heeft gehouden aan de opgelegde verplichtingen;

  • b. de verzekerde blijkens de basisregistratie personen niet beschikt over een woonadres;

  • c. de verzekerde rechtens zijn vrijheid is ontnomen;

  • d. de vertegenwoordiger van de verzekerde niet voldoet aan regels inhoudende beperkingen of eisen die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan de kring van vertegenwoordigers kunnen worden gesteld in het belang van de bescherming van de verzekerde of van het waarborgen van de hulp, bedoeld in het 1a-de lid, onderdelen b en c.

 • 1c. De op grond van het 1b-de lid gestelde regels kunnen voor verschillende categorieën van verzekerden verschillend worden vastgesteld.

 • 1d. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de vorm en inhoud van het budgetplan, bedoeld in het 1b-de lid, onderdeel e.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt voor «voorwaarden» ingevoegd: nadere.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement te waarborgen dat toegankelijkheidscriteria van een Zvw-pgb in lijn zijn met een pgb vanuit de WLZ. Omdat degene die binnen een Zvw-pgb vallen vanuit de AWBZ zijn overgeheveld, en de WLZ de opvolger van de AWBZ is, heeft de indiener ervoor gekozen de toegankelijkheidscriteria in lijn te trekken met de criteria binnen de WLZ. Op deze manier komt er meer synchroniteit tussen de verschillende in de verschillende zorgwetten.

Bergkamp