Kamerstuk 34233-22

Subamendement van het lid Bergkamp dat de op grond van artikel 13a, derde lid, vastgestelde AMvB tevens aan een zware nahang onderwerpt

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 18 januari 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-22.html
ID: 34233-22

37,3 %
62,7 %

GrKÖ

Van Vliet

GrBvK

Klein

PVV

CU

D66

SGP

SP

CDA

VVD

Houwers

50PLUS

PvdD

GL

PvdA


Nr. 22 SUBAMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 18 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

Het amendement van de leden Voortman en Dik-Faber (stuk nr. 7) wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «wordt aan artikel 13a een lid» wordt vervangen door: worden aan artikel 13a twee leden.

2. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Een krachtens het derde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

Toelichting

Indiener beoogt optimale controle te realiseren voor de Staten-Generaal door de combinatie van een lichte voorhang met een zware nahang. Op deze manier kan voordat de algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld sturing worden gegeven aan de inhoud daarvan en kan wanneer de algemene maatregel van bestuur eenmaal is vastgesteld en hieraan onvoldoende tegemoet is gekomen alsnog worden afgedwongen dat het onderwerp bij wet moet worden geregeld. Dit is momenteel nog niet het geval bij alleen de lichte voorhang.

Bergkamp