Kamerstuk 34233-20

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de verzekerde die behoefte heeft aan verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in verband met geneeskundige zorg, telkens kan kiezen voor een vergoeding in de vorm van een Zvw-pgb

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 17 december 2015
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-20.html
ID: 34233-20

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 17 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 13a komt het eerste lid te luiden:

  • 1. In zijn modelovereenkomst neemt de zorgverzekeraar op dat de verzekerde die behoefte heeft aan verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in verband met geneeskundige zorg, telkens kan kiezen voor een vergoeding in de vorm van een Zvw-pgb.

Toelichting

De indiener beoogt zoveel mogelijk eigen regie en keuzevrijheid te bieden, het persoonsgebonden budget stelt mensen daartoe zoveel mogelijk in staat. Indiener is derhalve van mening dat het persoonsgebonden budget een volwaardig, alternatieve leveringsvorm dien te zijn naast zorg-in-natura. Indiener wil dat in de wet expliciet geregeld is dat de verzekerde op het moment van een nieuwe zorgvraag de keuze krijgt voorgelegd, vandaar het woord telkens, voor zorg-in-natura of pgb. Met onderhavig amendement wordt de wet zodanig aangepast, dat dit nadrukkelijker in de wettekst naar voren komt.

Bergkamp