Kamerstuk 34203-21

Stand van zaken overheveling burgerregelingen van Zorginstituut Nederland naar het CAK

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Gepubliceerd: 30 juni 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34203-21.html
ID: 34203-21

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2016

Op 10 maart 2016 heb ik met uw Kamer gesproken over het wetsvoorstel waarmee de burgerregelingen worden overgeheveld van het Zorginstituut Nederland (hierna: Zorginstituut) naar het CAK (Handelingen II 2015/16, nr. 63, item 11). Het wetsvoorstel is op 22 maart 2016 door uw Kamer (Handelingen II 2015/16, nr. 67, item 10) en op 5 april 2016 door de Eerste Kamer aangenomen (Handelingen I 2015/16, nr. 26, item 3). Het aangenomen amendement regelt een voorhang van twee weken van het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit bij uw Kamer.

In mijn brief van 17 maart 20161 heb ik geschreven dat ik op basis van de gereedheidstoets op het ICT-deel heb besloten de eerste stap van de ICT-migratie niet op 1 april te zetten en de overheveling per 1 juli uit te stellen.

Ik heb u toen toegezegd u te informeren over de voortgang. Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging.

Samengevat:

  • De IT-problemen werden veroorzaakt door vijf blokkerende knelpunten. Voor deze knelpunten zijn oplossingen gevonden die zijn uitgevoerd en momenteel worden getest. Daarna zal het totale ICT-landschap uitvoerig worden getest.

  • Vervolgens zal er in augustus een volledige gereedheidstoets plaatsvinden, uitgaande van een volledige overheveling op 1 januari 2017 (wat betekent ICT-migratie op 1 oktober, overgang bestuurlijke verantwoordelijkheid en personeel op 1 januari 2017). Op basis van de uitkomsten van deze toets besluit ik over een GO of NO GO. Zorgvuldigheid staat voorop.

Als ik op basis hiervan en de commitment van bestuurders een overgang per 1 januari 2017 verantwoord acht, ontvangt uw Kamer in de week van 5 september een brief waarin ik inzage geef in de criteria en de resultaten van de gereedheidstoets (conform mijn toezegging op 10 maart; Handelingen II 2015/16, nr. 63, item 11). Tevens zal ik dan het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit aan u toezenden die conform het amendement Leijten2 twee weken bij uw Kamer zal voorhangen.

  • De nieuwe streefdatum van 1 januari is gebaseerd op de verwachting dat de benodigde ICT-veranderingen kunnen worden geïmplementeerd, maar zoals aangegeven zal deze verwachting nog zorgvuldig en uitgebreid worden getoetst. Het verder opschuiven van de streefdatum is bij de huidig inzichten niet nodig en zou ook verschillende nadelen hebben, namelijk: langere onzekerheid voor werknemers, hogere overgangskosten en uitstel van investeringen in ICT-systemen (nu worden deze investeringen bevroren).

Stand van zaken op het ICT-landschap

Uit de gereedheidstoets van eind maart 2016 bleek dat er IT-problemen waren. Sindsdien hebben het Zorginstituut en het CAK veel tijd geïnvesteerd in het identificeren van de precieze oorzaken van de IT-problemen en in het bedenken en nemen van maatregelen om deze knelpunten en gemaakte fouten op te lossen. Voor ieder knelpunt is een analyse uitgevoerd en een oplossing gezocht om het probleem te verhelpen en te voorkomen in de toekomst. De oplossingen zijn uitgevoerd en worden momenteel getest. Het aangepaste IT-landschap zal daarna nogmaals worden getest in functionele en gebruikersacceptatietesten. Naar verwachting hebben de aanpassingen op het ICT-landschap geen impact op de uitwisseling van berichten met ketenpartners. Na de testen weten we of de gevonden en geïmplementeerde oplossingen effectief zijn (geweest). De Chief Information Officer van VWS is gedurende dit hele proces betrokken.

Nieuwe planning en streefdatum

VWS heeft samen met het Zorginstituut en het CAK gekeken naar een planning waarin de oorspronkelijk geplande activiteiten opnieuw worden uitgevoerd en wat het Zorginstituut en het CAK op een verantwoorde doorlooptijd de gelegenheid biedt om te migreren en de transitie uit te voeren. De uitvoering van de planning is alleen mogelijk als de gereedsheidstoets positief is en het commitment van alle betrokken partijen onverminderd hoog. De nieuwe planning biedt – ondanks het uitstel – voor medewerkers houvast over de aanstaande veranderingen.

De planning ziet er nu als volgt uit:

Momenteel: testen van geïmplementeerde oplossingen in het ICT-landschap.

Juni–begin augustus: uitvoering functionele en gebruikersacceptatietesten.

Augustus: uitvoeren gereedheidstoets en «GO/NO GO» beslissing.

Week van 5 september: Brief aan uw Kamer, inzage in criteria en uitkomsten gereedheidstoets, voorhang inwerkingtredings-Koninklijk Besluit.

Begin oktober: ICT-migratie.

1 januari 2017: transitie/bestuurlijke overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK.

Een latere overhevelingsdatum dan 1 januari 2017 (bijvoorbeeld 1 juli 2017) acht ik bij de huidige inzichten niet nodig en ongewenst. De benodigde veranderingen in ICT kunnen volgens de huidige inzichten per 1 januari goed worden geïmplementeerd. Een streefdatum later dan 1 januari 2017 zorgt voor extra kosten door de doorloop van de projectorganisatie, een gebroken boekjaar en nog langer onzekerheid voor medewerkers van het Zorginstituut. Daarnaast blijven investeringen in het ICT-systemen bij het Zorginstituut achterwege tot de overheveling. Eerdere overheveling naar het CAK kan dus zorgen voor eerdere investeringen in systemen.

Vervolg proces

Indien ik besluit tot een «GO» en de overgangsdatum definitief op 1 januari 2017 wordt bepaald, zal ik in de week van 5 september 2016 het ontwerp inwerkingtredings-Koninklijk Besluit bij uw kamer bekendmaken. Nadat is gebleken dat uw Kamer op dit ontwerp Koninklijk-Besluit geen bezwaren dan wel vragen heeft, zal op 1 oktober de ICT-migratie aanvangen om de overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK op 1 januari 2017 mogelijk te maken.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers