Kamerstuk 34200-XVII-5

Verslag houdende een vraag en een antwoord

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2014

Gepubliceerd: 5 juni 2015
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34200-XVII-5.html
ID: 34200-XVII-5

Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 9 juni 2015

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vraag is op 28 mei 2015 voorgelegd aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Bij brief van 5 juni 2015 is ze door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, De Roon

De adjunct-griffier van de commissie, Wiskerke

Vraag 1

Kunt u een toelichting geven op de «verlaging van technische aard» van het verplichtingenbudget voor Private Sector Ontwikkeling?

Antwoord 1

In 2014 heeft binnen artikel 1 een technische overheveling plaatsgevonden van oude naar nieuwe budgetten. Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget als gevolg van deze overheveling abusievelijk opwaarts bijgesteld. In de Slotwet is deze bijstelling gecorrigeerd.