Kamerstuk 34196-8

Motie van het lid Van Vliet over een ontheffingsmogelijkheid van verplicht elektronisch berichtenverkeer

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Gepubliceerd: 29 juni 2015
Indiener(s): Roland van Vliet (Van Vliet)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-8.html
ID: 34196-8

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering met het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst het streven uitspreekt om berichtenverkeer tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst op langere termijn uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden;

overwegende dat alleen al in de groep belastingplichtigen tussen 65 en 75 jaar 40% geen gebruikmaakt van internet en heel vaak ook geen computer heeft;

overwegende dat er daarnaast andere categorieën van belastingplichtigen overblijven die niet uit de voeten kunnen met verplicht elektronisch berichtenverkeer maar desondanks niet worden genoemd in het «ingroeimodel» van het wetsvoorstel, zoals laaggeletterden;

verzoekt de regering, ook op langere termijn een ontheffingsmogelijkheid te waarborgen van verplicht elektronisch berichtenverkeer voor deze groepen belastingplichtigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet