Gepubliceerd: 22 mei 2015
Indiener(s): Pieter Duisenberg (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-6.html
ID: 34196-6

Nr. 6 VERSLAG

Vastgesteld 22 mei 2015

De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

blz.

   

1. Algemeen

1

2. Elektronisch berichtenverkeer

3

2.1. Van papier naar digitaal

3

2.2. Ingroei

3

2.3. Uitgezonderde groepen

4

2.4. Ondersteuning bij berichtenverkeer

6

2.5 Rechtsbescherming

6

2.6. Geen verplicht elektronisch berichtenverkeer bij

7

3. Uitvoeringsaspecten Belastingdienst

7

4. Budgettaire aspecten en gevolgen voor bedrijfsleven en burger

8

5. Artikelsgewijs

9

6. Inwerkingtreding

9

1. Algemeen

De leden van de VVD-fractie hebben met tevredenheid kennisgenomen van het voorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronisch berichtenverkeer. Deze leden maken graag van deze gelegenheid gebruik een paar vragen te stellen.

De leden van de PvdA-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel elektronisch verkeer belastingdienst. Deze leden steunen de hoofdlijn dat op termijn de communicatie tussen Belastingdienst en belastingplichtigen elektronisch verloopt. Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap in die richting. De leden van de PvdA-fractie hebben bij het wetsvoorstel enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de fractie van de SP hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Deze leden hebben enerzijds begrip voor de wens van het kabinet om berichtenverkeer zoveel mogelijk langs elektronische weg te laten geschieden. Anderzijds willen deze leden niet dat degenen die hiertoe niet in staat zijn, zichzelf genoodzaakt zien hun belastingzaken uit te besteden.

Deze leden vragen de regering of het wel klopt dat de capaciteitsbesparing ten goede komt aan controle en toezicht. Immers, de belastingdienst moet de komende jaren flink bezuinigen. Is het niet zo dat de hiermee vrijvallende capaciteit simpelweg verdwijnt? Hoeveel capaciteit is momenteel nodig om berichten die niet via elektronische weg naar de Belastingdienst worden gezonden, te behandelen? Hoeveel capaciteit kan er dus uiteindelijk worden bespaard, vragen de leden?

48 procent van de burgers die contact zoeken met de belastingdienst, doen dit via de belastingtelefoon, zo hebben de leden van de SP vernomen. Kan de regering uitleggen welke rol zij in de toekomst ziet voor de belastingtelefoon?

De leden van de CDA-fractie hebben met verbazing kennis genomen van de Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst. Deze leden vinden het goed dat de Belastingdienst de mogelijkheid creëert om op een moderne manier met belastingplichtigen te communiceren. Dit biedt verscheidene voordelen, bijvoorbeeld voor belastingplichtigen die in het buitenland wonen en problemen hebben met de postbezorging of voor fiscaal adviseurs die alle beschikkingen overzichtelijk kunnen vinden. En veel belastingplichtigen kiezen inderdaad ook nu voor elektronische aangifte en dat is een prima ontwikkeling.

Het gaat deze leden echter veel te ver om elektronische berichtgeving op korte termijn te verplichten. Niet alleen voor de mensen die de mogelijkheden of de vaardigheden niet hebben om elektronisch te communiceren, maar ook voor de grote groep belastingplichtigen waarvoor elektronische communicatie en steeds moeten inloggen een extra drempel is om kennis te nemen van de berichten van de Belastingdienst. De leden van de CDA-fractie hebben dan ook ernstige twijfels over de opbrengst van € 60 miljoen. Zij menen dat het wetsvoorstel nog wel eens geld zou kunnen kosten, omdat de belastingmoraal verslechtert en belastingplichtigen minder vaak en minder snel aan hun fiscale verplichtingen zullen voldoen. Deze leden zijn dan ook verbaasd dat de regering deze wet met een noodgang door de Kamer wil loodsen.

De leden van de CDA-fractie vragen de regering tevens in te gaan op de vragen van het Register Belastingadviseurs in hun commentaar met betrekking tot onderhavig wetsvoorstel.

Het lid Van Vliet heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel. Er resteren echter, mede in het licht van de actualiteit, nog enkele vragen en opmerkingen.

De Algemene Rekenkamer heeft één ernstige onvolkomenheid benoemd in haar verantwoordingsonderzoek naar de jaarverslagen van de ministeries. Namelijk de legacy issues met achterstallig onderhoud van verouderde IT-systemen en de verwevenheid van deze systemen met elkaar. Deelt u de mening van het lid van Vliet, dat het dan op zijn minst onlogisch maar mogelijk ook hoogst onverstandig is, om juist nu onomkeerbare stappen te zetten naar volledig gedigitaliseerd berichtenverkeer van en naar de belastingdienst? Wij vragen ons ook af of «digitaal berichtenverkeer» in de ogen van de regering altijd het geschreven woord betreft of dat het ook live gesprekken met medewerkers van de Belastingdienst kan betreffen maar dan via digitale applicaties?

Als alle andere communicatiekanalen op termijn worden afgesloten, dan wordt de Belastingdienst geheel afhankelijk van digitale communicatie. Belastingplichtigen hebben dan geen alternatieven meer. Dat brengt enorme risico’s met zich mee waarvan we met grote mate van zekerheid moeten kunnen zeggen dat we deze risico’s onder controle hebben of kunnen krijgen. Daarvoor is optimale geloofwaardigheid nodig en de Rekenkamer heeft juist aangetoond dat de Belastingdienst op dit punt momenteel een ernstige onvolkomenheid vertoont. Identiteitsfraude en hacken van systemen door criminelen, terroristen of activisten zijn risico’s en ook bepaalde natuurrampen kunnen gevaar opleveren voor de stabiliteit van digitale communicatiemiddelen. En niet alleen de Belastingdienst kan daarvan het slachtoffer worden, ook individuele burgers en bedrijven. Met name bij verschillen van inzicht tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige zijn fysieke communicatiemiddelen nog niet weg te denken. Het is daarom volgens het lid Van Vliet van het allergrootste belang dat de Belastingdienst haar reputatie verbetert op het gebied van digitale procesbeheersing, voordat de overgang naar volledig gedigitaliseerd berichtenverkeer definitief in gang wordt gezet. Daarnaast vraagt het lid Van Vliet in dit verband aandacht voor ongeletterde burgers, want zij dreigen op lange termijn geheel verstoken te raken van communicatiemogelijkheden met de Belastingdienst.

2. Elektronisch berichtenverkeer

2.1. Van papier naar digitaal

Bij ministeriële regeling wordt een lijst uitzonderingen gepresenteerd. De leden van de SP-fractie willen graag inspraak op de uit te zonderen berichten en belastingplichtigen en vragen de regering deze ministeriële regelingen voor te hangen. Is de regering daartoe bereid?

Na het van kracht worden van de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen, zal de papieren verzending van de uitnodigingen tot het doen van aangifte inkomstenbelasting in bepaalde gevallen kunnen vervallen, schrijft de Staatssecretaris. Wordt beoogd om de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 al enkel via elektronische weg te versturen, vragen de leden van de fractie van de SP. Zo ja, wordt deze uitnodiging altijd vergezeld van een e-mail? Denkt de regering niet dat er veel mensen zijn die hun e-mail niet op zeer regelmatige basis bekijken en de uitnodiging voor het doen van aangifte dus te laat zien en een grote groep mensen daardoor niet op tijd aangifte doet? Hoe gaat de regering trachten dit te voorkomen? Hoe zal de communicatie hieromtrent geschieden, vragen de leden van de fractie van de SP.

2.2. Ingroei

De leden van de VVD-fractie lezen op pagina vier dat alle belastingaanslagen en toeslagbeschikkingen uiteindelijk uitsluitend via de Berichtenbox zullen worden verzonden. Hoe gaat het dan met mensen die niet met de computer kunnen werken zoals ouderen of digibeten? Zijn papieren mogelijkheden daarbij eindig of loopt dat voor deze groep door, zo vragen de leden van de fractie van de VVD.

Een belangrijk aspect die het succes van deze operatie zal bepalen is de mate van bekendheid van de nieuwe manier van communiceren en het gebruiksgemak ervan. Ervaringen met elektronische berichtenboxen van de overheid uit het verleden hebben niet per se geleid tot hele goede ervaringen. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de Berichtenbox dermate eenvoudig te gebruiken wordt dat deze voor alle mensen in Nederland goed te gebruiken is, zo vragen de leden van de fractie van de PvdA. Deze leden vragen op welke wijze de bevolking wordt ingelicht over deze operatie, hoe wordt gezorgd dat iedere Nederlander bereikt wordt?

Het ligt in de verwachting dat niet iedereen periodiek zal kijken of er berichten klaarstaan in de Berichtenbox. Een goed functionerend systeem van notificaties is dus essentieel. Welke gradaties zullen aangebracht worden om te zorgen dat iedereen begrijpt als er berichten klaar staan, vragen de leden van de fractie van de PvdA. Behoort in een uiterst geval een fysieke brief tot de mogelijkheden om mensen te attenderen dat er berichten klaar staan, zo vragen deze leden.

De leden van de CDA-fractie lezen dat sinds november 2013 de voorschotbeschikkingen van Toeslagen via de Berichtenbox zijn verzonden aan toeslaggerechtigden naast de gebruikelijke verzending per papieren post. In februari 2015 zijn ook de uitnodigingen tot het doen van aangifte digitaal via de Berichtenbox verzonden. Graag vernemen de leden van de CDA-fractie aan hoeveel mensen de voorschotbeschikkingen zijn verzonden in november 2013, november 2014 en hoeveel mensen de voorschotbeschikking binnen 4 weken na plaatsing gelezen hadden.

Het is niet toevallig dat deze leden dit vragen: er wordt in alle gevallen een overgangstermijn van een jaar voorgesteld. Dus is het zeer interessant te zien of het bij deze groep toeslaggerechtigden gewerkt heeft. Zijn er ook volwassenen die geen Berichtenbox hebben? Zo ja, hoeveel en hoe is deze groep opgebouwd? De leden van de fractie van het CDA kunnen zich zomaar voorstellen dat onder deze groep zich ook veel mensen uit andere EU-landen bevinden die het Nederlands niet machtig zijn, tijdelijk recht hebben op een toeslag en voor wie juist maatregelen genomen zijn om een betere controle uit te voeren. Hoe verhoudt dit zich tot de Berichtenbox? Heeft de regering onderzoek gedaan naar de omvang van de groep mensen die formeel wel een Berichtenbox heeft, maar hier nog nooit gebruik van heeft gemaakt, vragen de leden van de fractie van het CDA.

2.3. Uitgezonderde groepen

De minder zelfredzame personen worden ondersteund bij het nakomen van hun verplichtingen. De leden van de SP-fractie vragen hoe deze mensen daartoe worden ondersteund. Bestaat deze ondersteuning enkel uit de belastingtelefoon, de hulpverlening aan de balies en door samenwerking met maatschappelijke organisaties of worden hier kanalen aan toegevoegd? Acht de regering het niet logischer om bepaalde groepen, bijvoorbeeld ouderen waarvan bekend is dat slechts een deel van hen internet gebruikt, categorisch uit te zonderen van de verplichting om hun zaken met de Belastingdienst nog op papier te kunnen afhandelen? Is de regering met de leden van de fractie van de SP eens dat het de zelfredzaamheid niet ten goede komt maar juist aantast, wanneer zij zich genoodzaakt voelen hun belastingzaken uit te besteden aan een familielid of en intermediair?

Het is voor jongeren al ronduit vervelend om steeds de brieven van de Belastingdienst op te moeten halen uit de elektronische Berichtenbox. Voor ouderen en anderen die niet goed zijn met de computer is de drempel nog veel hoger. De regering doet dit af met teksten als «zelfredzaamheid staat los van digitale vaardigheden» en «die mensen hebben nu ook al hulp nodig». De leden van de CDA-fractie vinden dit schrijnend. Deze leden hebben steeds aangegeven dat er een papieren alternatief moet blijven bestaan voor belastingplichtigen die niet goed met de computer om kunnen gaan. Met dit wetsvoorstel wordt deze mogelijkheid definitief verleden tijd. Grote groepen belastingplichtigen zullen meer moeite krijgen om het overzicht te bewaren en te voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Dan gaat het niet alleen om mensen die geen computer hebben, geen internet hebben of niet met de computer om kunnen gaan, maar ook om mensen die zich net kunnen redden met de computer en internet, maar die bang zijn het fout te doen als ze met een nieuw digitaal systeem te maken krijgen. De beperkte capaciteit die de Belastingdienst heeft om mensen aan de balie te helpen, is hiervoor natuurlijk geen optie. En hoe verandert de capaciteit aan de balies nu bekend is dat 5.000 medewerkers van de Belastingdienst andere taken zullen krijgen?

De leden van de CDA-fractie vrezen dat veel ouderen voor hun fiscale verplichtingen, waar zij tot op heden zelf aan konden voldoen, hulp moeten gaan inschakelen van familie, de Belastingdienst of van een fiscale dienstverlener. Zo zijn er veel ouderen die hun eigen administratie tot in de puntjes op orde hebben, maar die geen emailadres hebben. Deze ouderen worden afhankelijk van familie of vrienden om nog de post van de Belastingdienst (op tijd) te kunnen lezen. Waarom is er niet gekozen voor een opting-out systeem? Brieven van de Belastingdienst digitaal, tenzij je hebt aangegeven dat je dat je de brieven per post wilt ontvangen.

De ouderen die zich voor de aangifte laten bijstaan door een belastingservice, bijvoorbeeld van een ouderenbond of een vakbond, worden door de regering aangemerkt als «zelfredzaam». Ook deze ouderen kunnen tussen wal en schip vallen, want de fiscale vrijwilliger kan niet voor de vele ouderen, vaak tientallen tot meer dan honderd, de emailnotificaties in de gaten houden. Is er voor deze groep de mogelijkheid tot berichtgeving per post alsmede elektronisch?

De leden van de CDA-fractie betreuren het dat dit wetsvoorstel leidt tot verminderde zelfredzaamheid van belastingplichtigen. Deze leden vragen de regering waarom zij deze gevolgen gerechtvaardigd acht.

Het wetsvoorstel voorziet in een lijst uitzonderingen in een ministeriële regeling, die de eerste jaren nog veel berichten zal omvatten, zo staat te lezen in de memorie van toelichting. Uit het nader rapport blijkt het echter om een wassen neus te gaan, want «in feite gaat het om situaties waarin voorlopig nog de technische mogelijkheid ontbreekt om het verkeer tussen belastingplichtige of toeslaggerechtigde en de Belastingdienst elektronisch te laten verlopen». Kan de regering aangeven welke van de twee nu waar is, vragen de leden van de fractie van het CDA. Komen er nu veel uitzonderingen als ingroeimodel of komen er alleen uitzonderingen omdat de Belastingdienst het nog niet digitaal kan? Welke uitzonderingen gaan er concreet komen? Op basis van welke criteria worden bepaalde berichten of bepaalde groepen belastingplichtigen uitgezonderd? En op basis van welke criteria zullen deze uitzonderingen in de toekomst worden opgeheven?

De leden van de CDA-fractie achten het niet juist om het al dan niet verplichten van groepen belastingplichtigen tot elektronisch berichtenverkeer per ministeriële regeling te laten plaatsvinden. Deze leden vragen de regering dit alsnog in het wetsvoorstel op te nemen, dan wel in het wetsvoorstel zelf dan wel via een AMvB met voorhangprocedure.

Indien de regering tot dat laatste niet bereid is, vragen de leden van de CDA-fractie de regering de concept-ministeriële regeling aan de Kamer te doen toekomen, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het wetsvoorstel.

2.4. Ondersteuning bij berichtenverkeer

Om tegemoet te komen aan personen die niet de vaardigheden of middelen hebben om elektronisch te communiceren met de Belastingdienst komt er een machtigingsmogelijkheid via DigiD. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Dit lost echter niet alle mogelijke problemen op. Eenzaamheid onder ouderen is een probleem, en er zijn veel ouderen die geen mensen in hun omgeving hebben om te helpen bij dit soort zaken, laat staan die het vertrouwen verdienen om gemachtigd te worden over belangrijke zaken als de belastingaangifte. Hoe kan er gezorgd worden dat ook deze, toch al moeilijk benaderbare groep, bereikt wordt, zo vragen de leden van de fractie van de PvdA. Wat betreft de leden van de PvdA-fractie spreekt vanzelf dat bestaande ondersteuning, zoals de loketten en de belastingtelefoon beschikbaar blijven voor digitaal minder vaardige personen. Kan de regering dit bevestigen?

Het kwam de leden van de CDA-fractie voor dat de Belastingdienst net grote stappen had gemaakt het makkelijker te maken voor belastingplichtigen om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld met de vooraf ingevulde aangifte. De gedragspsychologen van de Belastingdienst zochten zelfs het nieuws met het bericht dat handgeschreven briefjes bij de aanslag van specifieke groepen belastingplichtigen ervoor zorgde dat deze vaker betaald werd. De leden van de CDA-fractie zijn benieuwd wat het oordeel was van de gedragspsychologen van de Belastingdienst over onderhavige wet en wat er na hun oordeel nog aan het wetsvoorstel veranderd is.

Het is voor de leden van de CDA-fractie dan ook onbegrijpelijk dat de regering er nu voor kiest om meer drempels op te werpen voor belastingplichtigen. Het moge duidelijk zijn dat zelfs een belastingplichtige die goed is met computers sneller een blauwe envelop openscheurt dan dat hij de emailnotificatie moet openen, zelf moet navigeren naar MijnOverheid, zijn DigiD-naam en -wachtwoord in moet vullen, moet wachten tot de verificatie-sms aankomt, de verificatiecode in moet vullen, moet kijken welk bericht nieuw is en het nieuwe bericht moet openen. Het is alsof post van de Belastingdienst niet meer bezorgd wordt, maar de belastingplichtige deze zelf mag ophalen op het postkantoor.

De leden van de CDA-fractie verwijzen ook naar bankmail binnen het internetbankieren, die veel minder bekeken wordt dan de brieven van de bank die per post worden verstuurd.

Hoe kan de regering denken dat het de belastingheffing ten goede komt als het belastingplichtigen moeilijker wordt gemaakt om kennis te nemen van berichten van de Belastingdienst, zo vragen de leden van de fractie van het CDA. Is er onderzoek gedaan naar het verschil in de mate van kennisneming van berichtgeving bij digitale of fysieke post? Is er onderzoek gedaan naar het effect op de belastingmoraal? Is bekend wat de gevolgen zijn van deze gewijzigde belastingmoraal voor de Belastingdienst, vragen de leden van de fractie van het CDA.

2.5 Rechtsbescherming

De leden van de CDA-fractie constateren dat dit wetsvoorstel het niet alleen extra drempels opwerpt voor belastingplichtigen om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen, maar ook de rechtsbescherming van de belastingplichtige verslechtert. Nu ligt het risico van verkeerde adressering bij verzending van de aanslag bij de Belastingdienst. Als de emailnotificatie om wat voor reden dan ook niet werkt, is het het probleem van de belastingplichtige dat hij zijn aanslag te laat in de Berichtenbox vindt. De bezwaartermijn kan dan al verstreken zijn, want je weet immers niet altijd wanneer de belastinginspecteur de aanslag gaat vaststellen. De fouten van de Belastingdienst c.q. het ICT-systeem komen dan voor risico van de belastingplichtige. Kan de regering bevestigen dat als de emailnotificatie om wat voor reden dan ook niet werkt, dit dan voor risico van de belastingplichtige komt? Deelt de regering de mening dat met deze wet de risico’s van termijnoverschrijding door belastingplichtigen toenemen? Waarom acht de regering dit gerechtvaardigd? Waarom staat hier niets over vermeld in het wetsvoorstel, vragen de leden van de fractie van het CDA.

En hoe lang worden de berichten eigenlijk bewaard in de Berichtenbox, zo vragen de leden van de CDA-fractie. Toch wel 12 jaar, zodat bij gerechtelijke procedures de belastingplichtige gewoon zijn stukken uit de Berichtenbox kan halen?

2.6. Geen verplicht elektronisch berichtenverkeer bij gemeenten en waterschappen

Waarom is ervoor gekozen provincies wel over te laten gaan op verplicht elektronisch berichtenverkeer en gemeentes en waterschappen niet, vragen de leden van de fractie van de PvdA. Leidt dit niet tot verwarring? In hoeverre kunnen gemeentes er individueel voor kiezen toch over te stappen en in hoeverre leidt dit tot verschillen tussen gemeentes die verwarrend kunnen werken, zo vragen de leden van de fractie van de PvdA.

De leden van de SP-fractie vragen de regering aan te geven welk reden de waterschappen en gemeenten hadden om nog niet over te gaan op elektronische berichtenverkeer.

3. Uitvoeringsaspecten Belastingdienst

De leden van de fractie van de PvdA vragen hoe dit wetsvoorstel bezien moet worden in relatie tot de voorgenomen reorganisatie van de Belastingdienst.

Kan de regering aangeven welk deel van de beoogde besparing op apparaatsuitgaven van 395 miljoen euro reeds is gerealiseerd, vragen de leden van de SP-fractie. Op welke termijn verwacht de regering dat de gehele besparing is gerealiseerd? Hoeveel mensen gaan tot aan 2018 nog hun baan verliezen bij de Belastingdienst, zo vragen de leden van de fractie van de SP.

De leden van de CDA-fractie vragen zich af waarom er geen back-up is voor als het systeem niet werkt.

De beveiliging van het systeem zal geschieden via DigiD. Nu is DigiD een zeer kwetsbaar systeem. Daar waarschuwde de Algemene Rekenkamer al voor in 2013 en zij was bepaald niet te enige. In het verantwoordingsonderzoek 2014 schrijft de Algemene Rekenkamer opnieuw dat de beveiliging van DigiD niet voldoet, dat belangrijke beveiligingsrisico’s niet zijn weggenomen en dat de webomgeving van overheidsinstellingen die DigiD gebruiken, kwetsbaar is.

Indien een burger, of een bedrijf, alleen op elektronische wijze kan communiceren met de overheid, dan gooit de overheid daarmee ook haar back-up systeem – papier – uit het raam. Dat kan in een aantal gevallen risicovol zijn, zo merken de leden van de CDA-fractie op. Dat risico bestaat natuurlijk vooral bij processen waarbij de Belastingdienst geld overmaakt, zoals bij toeslagen, btw-teruggaven en voorlopige aanslagen. Dit risico is in zijn geheel niet imaginair. Zo denken de leden van de CDA-fractie nog aan de hack bij Diginotar en aan het feit dat in november 2014 veel gemeentes hun standaardwachtwoord niet gewijzigd hadden, waardoor de opslag van DigiD-gegevens zeer onveilig was.

En vanwege het uit de brievenbus vissen van DigiD-gegevens worden, bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuid-Oost, gegevens alleen nog maar per aangetekende post verzonden.

Na al deze problemen hadden de leden van de CDA-fractie van de regering verwacht dat zij toch zeker een paragraaf in de memorie van toelichting gewijd zou hebben aan mogelijke beveiligingsproblemen. Nu dat niet het geval is, verzoeken de leden van de CDA-fractie de regering alsnog uitgebreid in te gaan op de beveiliging van DigiD en de noodscenario’s wanneer DigiD, of haar opvolger, niet beschikbaar is om wat voor reden dan ook.

De leden van de CDA-fractie vragen de regering hoe na inwerkingtreding van het wetsvoorstel de betalingsverplichting is geregeld die voortvloeit uit de beschikkingen in de Berichtenbox? Als een belastingplichtige zijn aanslag in zijn Berichtenbox ontvangt en hij moet een bedrag betalen, wordt de acceptgiro dan per post verzonden of ontvangt hij een digitale factuur in zijn Berichtenbox?

Zijn er plannen om in te toekomst de Berichtenbox verder aan te passen bijvoorbeeld doordat een aanslag met een te betalen bedrag direct via iDeal kan worden betaald?

Is het binnen de Berichtenbox mogelijk om berichten gemakkelijk door te sturen naar de privémail van de belastingplichtige? Wordt door de Belastingdienst gemonitord of de belastingplichtige de berichten gelezen heeft? Als de belastingplichtige de berichten niet gelezen heeft, wordt er dan een herinneringsmail gestuurd? Is er ook notificatie per sms mogelijk, bijvoorbeeld ingeval de belastingplichtige van emailadres wisselt en dit vergeet te wijzigen bij de Belastingdienst?

Welk middel moeten fiscale dienstverleners aanwenden om voor hun cliënten aangifte in te dienen en de daarbij behorende aanslagen te ontvangen? Is het mogelijk om de notificatie op meerdere emailadressen, bijvoorbeeld tevens die van de dienstverlener, te ontvangen?

Volgens professor dr. Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen beschikken ongeveer 500.000 inwoners en 60.000 bedrijven in de buitengebieden niet over snelle internetverbindingen. Deelt de regering de mening dat dit een probleem is om deel te kunnen nemen aan de digitale ontwikkelingen die de overheid van hen verlangt, vragen de leden van de fractie van het CDA.

4. Budgettaire aspecten en gevolgen voor bedrijfsleven en burger

De leden van de SP-fractie vragen of bij de berekende afname van externe kosten ook is meegenomen dat voor bepaalde groepen de kosten juist zullen toenemen, omdat zij hun eigen belastingzaken niet meer kunnen behartigen en omdat zij, bijvoorbeeld voor hulp bij de aangifte, naar een belastingkantoor moeten afreizen.

De regering geeft aan dat verplichte elektronische berichtgeving € 60 miljoen per jaar gaat opleveren. Kan de regering aangeven hoe dit bedrag is opgebouwd, vragen de leden van de fractie van het CDA. Gaat het alleen om een besparing van papier en postzegels? Zijn er bij elektronische berichtgeving meer (ICT) of minder manuren nodig? Is bij deze raming ook rekening gehouden met tweede orde-effecten, zoals mensen die later betalen of niet betalen, omdat ze de aanslag niet bekeken hebben?

Hoe komt de regering erbij dat het wetsvoorstel leidt tot een verwachte verlaging van de administratieve lasten van 0,5 miljoen uur en besparing van € 7,5 miljoen aan kosten voor fiscale dienstverlening? Hoe kan een belastingplichtige tijd in uren besparen terwijl hij meer handelingen moet uitvoeren? De leden van de fractie van het CDA vragen hoe het kan dat de belastingplichtige minder fiscale dienstverlening nodig heeft, wanneer zijn brieven online geplaatst worden in plaats van per post verzonden worden? Deelt de regering de mening dat het net zo aannemelijk is dat veel meer belastingplichtigen, bijvoorbeeld ouderen, fiscale dienstverlening nodig zullen hebben, omdat ze het lastig vinden om met een digitale Berichtenbox te werken?

Dat belastingplichtigen, die dat willen, tijd kunnen besparen door digitaal aangifte te doen, zoals in de begeleidende brief staat, heeft niets met onderhavig wetsvoorstel te maken. De leden van de CDA-fractie willen graag een nieuwe toets op de gevolgen voor de burger, waarbij alleen gekeken wordt naar dit wetsvoorstel en niet allerlei andere zaken die inmiddels voor de belastingplichtige al lang werkelijkheid zijn geworden.

5. Artikelsgewijs

Onder artikel 2 wordt aangegeven dat de ontvanger en met name de belastingdeurwaarder bij de uitoefening van hun taak ook gebruik maken van berichten die hun grondslag vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De leden van de VVD-fractie vragen zich af hoe invordering in relatie met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gaat in de praktijk?

6. Inwerkingtreding

De leden van de VVD-fractie begrijpen in verband met de klantvriendelijkheid dat de inwerkingtreding voor verschillende onderdelen van het voorstel op verschillende tijdstippen kan worden vastgesteld. Deze leden vragen zich alleen wel af of dit niet juist voor verwarring gaat zorgen?

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Duisenberg

De adjunct-griffier van de commissie, Van den Eeden