Gepubliceerd: 16 december 2015
Indiener(s): Eric Wiebes (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-20.html
ID: 34196-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2015

Hierbij stuur ik u mijn reactie op het verslag van een schriftelijk overleg dat door de vaste commissie voor Financiën van uw Kamer is ingediend naar aanleiding van mijn brief over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop (Kamerstuk 34 196, nr. 21). De inbreng van de leden van de commissie geven mij aanleiding om een aantal inleidende opmerkingen te maken alvorens ik in ga op de gestelde vragen. De vragen zijn hierna geclusterd beantwoord.

In het verslag van de commissie lees ik de zorg over de wijze van invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer (Wet EBV). Kernwoorden in het verslag zijn zorgvuldigheid, rechtsbescherming en zelfredzaamheid. Daarom wil ik eerst graag ingaan op de algemene zorg of alle Nederlandse burgers wel voldoende mee kunnen komen met de ontwikkeling die door de Wet EBV in gang is gezet. Indien daar bij leden van uw Kamer behoefte aan bestaat, ben ik bereid een technische briefing te organiseren om meer inzicht te geven in de wijze waarop de Belastingdienst de Wet EBV uitvoert en meer in bijzonder over het functioneren van het gezamenlijke hulpnetwerk van de Belastingdienst en maatschappelijk dienstverleners.

Ik begrijp de reacties die de eerste stap in de vorm van de digitale voorschotbeschikking bij een deel van de bevolking losmaakt. Digitale communicatie is echter de toekomst. Zoals ik daarbij altijd heb aangegeven staat verantwoorde invoering voorop en mogen er geen burgers buiten de boot vallen. Op dit moment is er één berichtenstroom die niet meer op papier wordt verzonden, zijnde de voorschotbeschikking toeslagen. De rest van de berichten vanuit de Belastingdienst wordt heel geleidelijk gedigitaliseerd, waarbij constant wordt gemonitord of alle burgers hierbij nog aan boord zijn. Naar verwachting zal pas in 2022 sprake zijn van uitsluitend elektronisch berichtenverkeer. De blauwe brief verdwijnt dus wel, maar niet van de ene op de andere dag.

Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen staat de ondersteuning aan nog niet digivaardige mensen die hulp nodig hebben bij elektronisch berichtenverkeer centraal. Naast de door de Belastingdienst geboden faciliteiten is daartoe een uitgebreid netwerk van maatschappelijke organisaties actief, waaronder ouderenbonden die mensen bijvoorbeeld helpen in verzorgingstehuizen of thuis. Op deze manier is het mogelijk om iedereen mee te nemen in de gevolgen die de invoering van wet EBV meebrengt.

De Belastingdienst heeft daarnaast een continu monitoringsproces ingericht, waarbij nieuwe inzichten direct worden meegenomen bij de verdere verbetering in de communicatie en de dienstverlening van de Belastingdienst. Daartoe is geregeld overleg met allerlei maatschappelijk dienstverleners zoals vak- en ouderenbonden en belangenbehartigers van mensen met een beperking. Dit is een van de manieren om te borgen dat mensen die hulp nodig hebben die ook vinden en iedereen mee kan met deze ontwikkeling zodat de toegankelijkheid van de Belastingdienst ook voor hen is verzekerd.

Ik ben mij bewust van het grote belang van monitoring en evaluatie van deze eerste stap. De inzichten van het onderzoek van de Nationale ombudsman acht ik van groot belang bij de verdere implementatie. In de komende halfjaarsrapportage zal ik op de uitkomsten van deze monitoring en evaluatie ingaan. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van de Wet EBV in de Tweede Kamer zal uw Kamer vroegtijdig geïnformeerd worden wanneer de aangifte, bezwaarschriften, beslissingen op bezwaarschriften, navorderingsaanslagen, verzoeken om informatie (gedaan door de Belastingdienst aan een burger of bedrijf), boetebeschikkingen en het indienen van klachten nog uitsluitend elektronisch zal plaatsvinden. Dit borgt uw betrokkenheid bij de verdere implementatie van elektronisch berichtenverkeer.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes