Gepubliceerd: 1 december 2015
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34184-17.html
ID: 34184-17

Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2015

Tijdens de stemming op 24 november jl. (Handelingen II 2015/16, nr. 28, Stemmingen moties invoering profielen voorbereidend beroepsonderwijs) over het wetsvoorstel invoeren profielen vmbo (Kamerstuk 34 184, nr. 2), heeft u mij verzocht om uw Kamer binnen de termijn van een week te informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan de aangenomen moties.1 Met deze brief geef ik gehoor aan uw verzoek.

1. Moties die betrekking hebben op loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Kamerstuk 34 184, nr. 10 – Motie van het lid Siderius c.s. over het opnemen van een loopbaandossier als verplicht onderdeel in de theoretische leerweg.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) is voor elke vmbo-leerling belangrijk. Lob is opgenomen in de onderwijsdoelen die gelden voor alle vakken en sectoren (straks profielen) in het vmbo en is daarmee voor elke leerling verplicht. Met de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo is lob geïntegreerd in de beroepsgerichte examenprogramma’s voor de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg, waarbij het loopbaandossier een verplicht onderdeel is. Beroepsgerichte examenprogramma’s maken geen verplicht onderdeel uit van het curriculum van de theoretische leerweg in het vmbo. Ik zal onderzoeken hoe het loopbaandossier voor de theoretische leerweg juridisch verankerd kan worden. De manier waarop dat vorm krijgt, wordt bezien in samenhang met het advies van de commissie Schnabel over een toekomstbestendig curriculum voor het gehele funderend onderwijs. Ik ga hierover ook in gesprek met vertegenwoordigers van vmbo tl-scholen.

Kamerstuk 34 184, nr. 13 – Motie van het lid Straus c.s. over een bredere definitie van het loopbaandossier.

In deze motie verzoekt het lid Straus (VVD) het loopbaandossier breder te definiëren zodat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal komt te staan en inzichtelijk wordt. Ik zal de Stichting voor de Leerplanontwikkeling en de Stichting Platforms vmbo verzoeken te bezien op welke wijze scholen kunnen worden ondersteund bij de verdere vormgeving van het loopbaandossier. Ik ga ervan uit dat de handreiking LOB voor de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s daarbij een goede rol zal kunnen vervullen.2

Over de uitvoering van deze moties rapporteer ik in de brief over loopbaanleren die ik u heb toegezegd in het voorjaar 2016.

2. Motie over doubleerverbod oud-vmbo-leerlingen op het havo

Kamerstuk 34 184, nr. 11 – Motie van het lid Siderius c.s. over geen doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen.

In deze motie verzoekt het lid Siderius (SP) om het voor havoscholen wettelijk onmogelijk te maken een doubleerverbod te hanteren voor leerlingen afkomstig uit het vmbo. Ik vind het ongewenst wanneer scholen onderscheid maken tussen leerlingen afkomstig uit de onderbouw havo en leerlingen die van het vmbo komen. Ik zal daarom de mogelijkheden onderzoeken om een dergelijk onderscheid onmogelijk te maken en hierop terugkomen in het voorjaar van 2016.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker