Kamerstuk 34117-7

Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 3 april 2015
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-7.html
ID: 34117-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2015

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (Kamerstuk 34 117).

Het algemeen pensioenfonds maakt een nieuwe vorm van bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk. Ik ben verheugd dat dit wetsvoorstel over het algemeen positief is ontvangen over de gehele breedte van de pensioensector. Verschillende partijen hebben daarbij gewezen op de voortgaande consolidatie van pensioenfondsen en benadrukt dat een spoedige invoering van het algemeen pensioenfonds wenselijk is. Ik deel deze wens.

Ik ben zeer erkentelijk voor het verslag dat uw Kamer heeft uitgebracht over het wetsvoorstel. In het verslag wordt op verschillende punten – onder andere de vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, de bestuurlijke inzet en het werkkapitaal – om een nadere duiding of uitwerking van het wetsvoorstel verzocht. Ook verschillende partijen uit de pensioensector hebben deze punten naar voren gebracht. Die punten zijn onder meer opgekomen naar aanleiding van het proces van het daadwerkelijk inrichten van het beoogde model door potentiële oprichters van een algemeen pensioenfonds.

De gevraagde verduidelijkingen en nadere uitwerking hangen samen met het feit dat het algemeen pensioenfonds enerzijds een nieuwe structuur introduceert en anderzijds tegelijkertijd sterk gegrond is in de vormgeving van het huidige pensioenstelsel. Ik wil tegemoet komen aan de verzoeken om op onderdelen meer inzicht te verschaffen. Dit zal het daadwerkelijk tot stand komen van een voldoende aanbod ten goede komen. Dat is in het belang van sociale partners en de deelnemers, voor wie extra keuzemogelijkheden gewenst zijn.

Omdat ik streef naar een spoedig en zorgvuldig proces rond de invoering van het algemeen pensioenfonds zal deze nadere verduidelijking enige weken in beslag nemen.

De verduidelijking zal plaatsvinden in de nota naar aanleiding van het verslag, een eventuele nota van wijziging en voor wat betreft het onderwerp werkkapitaal door middel van het conceptontwerpbesluit algemeen pensioenfonds. Ik streef ernaar u dit alles tezamen aan te bieden met als doel om zowel het parlement als de pensioensector een integraal inzicht te bieden in de inrichting van het algemeen pensioenfonds zoals ik dat voorsta.

Het conceptontwerpbesluit zal ik, na aanbieding aan uw Kamer, openstellen voor internetconsultatie. Op die manier krijgen alle partijen uit de pensioensector de gelegenheid daar op te reageren en hun standpunten en ideeën naar voren te brengen.

De invoering van het algemeen pensioenfonds is en blijft urgent om de keuzemogelijkheden voor sociale partners in het belang van de deelnemers te vergroten. Om die reden streef ik naar inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2016.

Daar de vergunning voor het uitvoeren van het bedrijf van algemeen pensioenfonds wordt verleend op basis van de wet en bijbehorende lagere regelgeving is het zaak om deze enerzijds reeds zoveel mogelijk te concretiseren voor potentiële oprichters van een algemeen pensioenfonds en anderzijds te streven naar een voortvarend wetgevingsproces. Ik ben blij te constateren dat u -getuige de vragen uit het verslag dat uw Kamer heeft uitgebracht – dezelfde mening bent toegedaan en blijf hiertoe graag met uw Kamer samenwerken.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma