Gepubliceerd: 18 december 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-4.html
ID: 34117-4

Nr. 4 NADER RAPPORT1

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 21 oktober 2014, no. 2014002006, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 26 november 2014, nr. W12.14.0383/III, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Wel is het nodig gebleken om de memorie van toelichting aan te passen op het punt van de btw-behandeling van een algemeen pensioenfonds. Dit naar aanleiding van een analyse van de Staatssecretaris van Financiën over het ATP arrest van het Hof van Justitie EU (Kamerstukken II 2014/15, 32 043, nr. 228).

Het ATP-arrest gaat in hoofdzaak om de vraag of het beheer van een pensioenfonds vrijgesteld is van btw. Ook is het Hof van Justitie EU ingegaan op de vraag welke diensten onder het begrip vrijgesteld beheer vallen.

Na analyse van het ATP-arrest is vervolgens gekeken hoe deze materie gezien moet worden in relatie tot het algemeen pensioenfonds. De uitkomst daarvan is pas recentelijk beschikbaar gekomen.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma