Kamerstuk 34117-19

Motie van het lid Ulenbelt over een maximumbeloning overeenkomstig de Wet normering topinkomens

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 16 juni 2015
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-19.html
ID: 34117-19

28,0 %
72,0 %

SGP

GrBvK

Houwers

CU

VVD

PVV

Klein

SP

Van Vliet

PvdA

GrKÖ

D66

CDA

GL

50PLUS

PvdD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 16 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de Wet normering topinkomens organisaties in de publieke en semipublieke sectoren aan een verantwoordingsplicht zijn gebonden en een maximum aan de beloningen wordt gesteld;

constaterende dat de pensioensector een maatschappelijk belangrijke taak vervult en dat hierbij een beloningsbeleid past dat maatschappelijk aanvaardbaar is;

verzoekt de regering, als voorwaarde voor het verstrekken van een vergunning voor een algemeen pensioenfonds op te nemen dat voldaan moet worden aan de maximale beloning zoals vastgelegd in de Wet normering topinkomens of eenzelfde maximum middels een andere maatregel, en hiertoe zo spoedig mogelijk een voorstel aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt