Kamerstuk 34117-17

Gewijzigd amendement van de leden Lodders en Vermeij ter vervanging van nr. 12 dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 16 juni 2015
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Roos Vermeij (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-17.html
ID: 34117-17
Origineel: 34117-12
Wijzigingen: 34117-37

100,0 %
0,0 %

PvdA

CDA

D66

50PLUS

CU

Klein

PvdD

PVV

SGP

GrBvK

GrKÖ

Houwers

SP

Van Vliet

VVD

GL


Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN VERMEIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 16 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 28, derde lid, «Bij een algemeen pensioenfonds» vervangen door: Bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds in geval van een fusie als bedoeld in artikel 123, eerste lid, tweede volzin, of bij een algemeen pensioenfonds.

II

In artikel I, onderdeel R, wordt artikel 123 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: In afwijking van voorgaande volzin hebben verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in geval van een onderlinge fusie de mogelijkheid om per collectiviteit van het fuserende bedrijfstakpensioenfonds afgescheiden vermogens aan te houden.

2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een collectiviteit bestaat uit een of meer pensioenregelingen.

3. In het vierde lid wordt na «Indien» ingevoegd: bij een algemeen pensioenfonds

III

In artikel I komt onderdeel S te luiden:

S

In artikel 125a wordt «Indien een ondernemingspensioenfonds op grond van artikel 123, tweede of derde lid, gescheiden vermogens» vervangen door: Indien een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds door een fusie als bedoeld in artikel 123, eerste lid, tweede volzin, of een algemeen pensioenfonds afgescheiden vermogens.

Toelichting

Bedrijfstakpensioenfondsen als bedoeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 ondervinden thans dezelfde problemen als ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Ook bedrijfstakpensioenfondsen voelen toenemende druk op toekomstbestendigheid van het pensioenfonds in het algemeen en de toenemende druk op uitvoeringskosten en de governance in het bijzonder.

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen toegang te bieden tot een algemeen pensioenfonds. Tot dusver biedt het wetsvoorstel Apf deze mogelijkheid voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen niet.

Op dit moment is het door middel van een fusie wel mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen om de genoemde problemen het hoofd te bieden.

Een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds zal na een fusie met een ander verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds echter één financieel geheel moeten zijn. Als bij fusie de dekkingsgraden veel van elkaar verschillen, is fusie eigenlijk geen optie. Het dekkingsgraadverschil kan met name worden overbrugd door het doorvoeren van een verlaging van de bestaande pensioenaanspraken en ingegane pensioenen. Gelet op het ultimum remedium karakter van pensioenen is het echter zeer de vraag of deze oplossing evenwichtig is.

Om toch de gewenste consolidatieslag mogelijk te maken creëert dit amendement de mogelijkheid om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken. Per collectiviteit van het fuserende bedrijfstakpensioenfonds kan een afgescheiden vermogen worden aangehouden. Hierdoor is het verschil in dekkingsgraad tussen de fuserende pensioenfondsen geen belemmering meer om te fuseren. Hiermee wordt het voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen mogelijk om op een eenvoudige wijze de benodigde voordelen van samenwerking te bereiken.

Lodders Vermeij