Gepubliceerd: 26 februari 2015
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34108-14.html
ID: 34108-14

15,4 %
84,6 %

Van Vliet

PvdD

SP

GrBvK

GL

PVV

VVD

CU

SGP

D66

PvdA

CDA

50PLUS

GrKÖ

Klein


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 26 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel A, wordt na artikel 616b een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 616ba

  • 1. Indien een vordering op grond van artikel 616a of 616b tegen de werkgever of opdrachtgever is geslaagd, heeft de werknemer jegens die werkgever of opdrachtgever aanspraak op een verhoging van het verschuldigde loon met 50 procent.

  • 2. In afwijking van lid 1 heeft de werknemer jegens de werkgever aanspraak op een verhoging van het verschuldigde loon met 100 procent, indien eerder een vordering van de werknemer tegen die werkgever op grond van artikel 616a is toegewezen.

II

In artikel II, onderdeel A, wordt in artikel 616c na «artikelen 616a, 616b» ingevoegd: , 616ba.

III

In artikel II, onderdeel A, wordt artikel 616d als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «artikel 616b» vervangen door: artikel 616b of 616ba, eerste lid.

2. In onderdeel b wordt «of 616b» vervangen door: , artikel 616b of 616a, eerste lid.

Toelichting

Werknemers die het slachtoffer zijn van onderbetaling moeten dure en tijdrovende stappen ondernemen om hun recht te halen. Om het slachtoffer van onderbetaling te compenseren voor de inspanningen en (immateriële) schade regelt dit amendement dat de werkgever of opdrachtgever die met succes aansprakelijk is gesteld voor de voldoening van het aan de werknemer verschuldigde loon, een compensatie verschuldigd is ter hoogte van 50 procent van het verschuldigde loon. Die compensatie komt bovenop het achterstallige loon. Daarnaast regelt het amendement dat de werknemer die reeds eerder het verschuldigde loon niet of niet geheel heeft ontvangen van dezelfde werkgever en die werkgever met succes aansprakelijk heeft gesteld, jegens de werkgever, indien deze opnieuw met succes aansprakelijk is gesteld, aanspraak heeft op een compensatie ter hoogte van 100 procent van het verschuldigde loon. Ingeval een opdrachtgever een vordering heeft voldaan, heeft die opdrachtgever – net zoals na het voldoen van de vordering van het verschuldigde loon – een verhaalsrecht op alle goederen van de werkgever of de (naast) lagere opdrachtgever.

Ulenbelt