Kamerstuk 34108-11

Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat betalingen inzake huurprijzen en premies voor de zorgverzekering worden uitgezonderd van het verbod tot inhouding op het minimumloon

Dossier: Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34108-11.html
ID: 34108-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 25 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 13, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin komt te luiden: Betalingsverplichtingen van de werknemer die betreffen het nakomen van overeenkomsten tot betaling van huur voor woonruimte of premies die verschuldigd zijn voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet kunnen door de werkgever op het minimumloon worden ingehouden met inachtneming van hetgeen overigens in artikel 631 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

2. Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan de inhoudingen op het minimumloon.

Toelichting

Het is belangrijk dat werknemers kunnen beschikken over het minimumloon om te kunnen voorzien in hun basale levensbehoeften, zoals woongenot en het ontvangen van zorg. Sommige werkgevers regelen voor hun werknemers op vrijwillige basis woonruimte en de zorgverzekering en houden de kosten voor de werknemer hiervan in op het loon. Op deze wijze wordt met instemming van de werknemer juist de doelstelling van het minimumloon bereikt, zonder tot volledige girale uitbetaling van het minimumloon over te gaan. Zodoende kan ook voorkomen worden dat werknemers verzuimen een zorgverzekering af te sluiten en in handen vallen van malafide verhuurders. Dit risico doet zich met name voor wanneer werknemers slechts een beperkt aantal maanden in Nederland verblijven. Ondergetekende wil deze mogelijkheid van werkgevers en werknemers om op eenvoudige wijze te voorzien in fatsoenlijke en betaalbare woonruimte en de zorgverzekering niet beperken, mits hiertoe een schriftelijke volmacht is verleend door de werknemer aan de werkgever. Evenals de uitzondering voor pensioenpremies en voorschotten op het loon worden betalingen inzake huurprijzen en premies voor de zorgverzekering door dit amendement uitgezonderd van het verbod tot inhouding op het minimumloon. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden gesteld waaraan deze inhoudingen dienen te voldoen.

Dijkgraaf