Kamerstuk 34036-57

Reactie op motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die te kwader trouw handelen (Kamerstuk 34 036, nr. 46)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 12 december 2016
Indiener(s): Eric Wiebes (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-57.html
ID: 34036-57

Nr. 57 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2016

In het debat op donderdag 8 december 2016 inzake de uitwerking van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) (Handelingen II 2016/17, nr. 33, Uitwerking Wet DBA) heb ik toegezegd per brief een appreciatie te geven van de motie van de leden Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66), waarin de regering wordt verzocht per direct te handhaven richting opdrachtgevers die te kwader trouw handelen en voor 1 februari de eerste resultaten van de handhaving aan uw Kamer te rapporteren.1 Deze appreciatie stuur ik u hierbij toe.

Ik steun de achterliggende gedachte van de motie dat schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt, maar de huidige tekst van de motie stuit op twee bezwaren die ik hieronder toelicht.

In de motie wordt gesproken over «opdrachtgevers die te kwader trouw handelen». Op dit punt sluit de tekst van de motie niet aan op het door het kabinet aangekondigde handhavingsbeleid inzake de Wet DBA. De repressieve handhaving gedurende de implementatieperiode ziet uitsluitend op evident kwaadwillenden, zoals omschreven in het Handboek Loonheffingen (onderdeel 1.1.6). Zie ook het antwoord op vraag 10 van de leden Omtzigt en Van Weyenberg die ik donderdag 8 december 2016 aan uw Kamer heb gestuurd.2

Zelfs indien per direct wordt gestart met de handhaving, is het helaas niet mogelijk om voor 1 februari over de eerste resultaten te rapporteren. Aan het opleggen van naheffingsaanslagen en boetes gaat een zorgvuldig traject vooraf dat tijd in beslag neemt. Het is wel mogelijk om in de derde voortgangsrapportage over de Wet DBA, die in april 2017 aan uw Kamer zal worden aangeboden, de eerste beelden op te nemen over de handhaving wanneer deze per direct zou starten.

Om deze twee redenen moet ik de motie zoals die nu voorligt ontraden. Indien de motie op deze twee punten wordt aangepast, zal ik het oordeel over de motie aan uw Kamer laten.

Overigens merk ik op dat de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst grenzen stelt aan de informatie die kan worden opgenomen in de rapportage van de eerste resultaten van de handhaving. Deze rapportage zal zodanig algemeen moeten zijn, dat de gegeven informatie niet herleidbaar is tot individuele belastingplichtigen.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes