Gepubliceerd: 6 februari 2015
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-8.html
ID: 34008-8
Origineel: 34008-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 februari 2015

Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel I, onderdeel H, wordt in onderdeel 1 «voorafgaand aan» vervangen door: voorafgaand aan of bij.

2

Na artikel I, onderdeel O, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Oa

Aan artikel 71, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien het verzoek van de gewezen deelnemer tot waardeoverdracht nettopensioen betreft is voor de waardeoverdracht van dit nettopensioen tevens vereist dat de ontvangende pensioenuitvoerder een regeling voor nettopensioen uitvoert.

Ob

In artikel 75, tweede lid, onderdeel a, wordt «en tweede zin» vervangen door:, tweede en derde zin.

3

In artikel II, onderdeel G, wordt in onderdeel 1 «voorafgaand aan» vervangen door: voorafgaand aan of bij.

4

Na artikel II, onderdeel N, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Na

Aan artikel 82, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien het verzoek van de gewezen deelnemer tot waardeoverdracht nettopensioen betreft is voor de waardeoverdracht van dit nettopensioen tevens vereist dat de ontvangende pensioenuitvoerder een regeling voor nettopensioen uitvoert.

Nb

In artikel 86, tweede lid, onderdeel a, wordt «en tweede zin» vervangen door:, tweede en derde zin.

5

Artikel III komt te luiden:

ARTIKEL III

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Toelichting

Onderdelen 1 en 3

In het opschrift van artikel 43 van de Pensioenwet en artikel 54 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt informatieverstrekking bij pensioeningang toegevoegd. Niet altijd kan informatie voorafgaand aan de pensioeningang worden verstrekt omdat niet altijd bekend is wanneer de pensioeningang is. Zo zal bij overlijden van de deelnemer informatie over het nabestaandenpensioen niet voorafgaand aan de ingang van het nabestaandenpensioen kunnen worden verstrekt.

Onderdelen 2, 4 en 5

De huidige regeling over waardeoverdracht houdt in dat als een deelnemer met nettopensioen na 1 januari 2015 besluit over te stappen naar een andere werkgever en de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever voert geen nettopensioen uit, dat dan het opgebouwde nettopensioen moet worden omgezet naar een hoger bruto pensioen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat kan ertoe leiden dat de pensioenregeling van die deelnemer boven de fiscale grenzen komt.

De huidige regeling over waardeoverdracht laat echter ook niet toe dat bij waardeoverdracht het nettopensioen bij de oude pensioenuitvoerder achterblijft (en dus niet wordt overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder).

Om dat te ondervangen wordt in artikel 71, eerste lid, van de Pensioenwet en artikel 82, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling geregeld dat voor waardeoverdracht van een nettopensioen vereist is dat de ontvangende pensioenuitvoerder ook een regeling voor nettopensioen uitvoert. Is dit niet het geval dan blijft het nettopensioen buiten de waardeoverdracht.

De onderdelen 2 en 4 zullen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, de datum waarop de regeling voor nettopensioen is ingevoerd, in werking treden. De inwerkingtredingsbepaling wordt hiertoe aangepast.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma