Gepubliceerd: 19 december 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-7.html
ID: 34008-7
Origineel: 34008-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 december 2014

Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel I, onderdeel B, wordt in het tweede onderdeel betreffende artikel 21, eerste lid, «de kenmerken van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden» vervangen door: de kenmerken van de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden.

2

Artikel I, onderdeel H, komt te luiden:

H

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «aan pensioengerechtigden bij pensioeningang» vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang.

2. In het eerste lid vervalt in onderdeel b «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134; en

e. informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt specifiek in het kader van de pensioeningang van belang is.

3

In artikel I, onderdeel J, wordt in artikel 45, tweede lid, «wordt weergegeven» vervangen door: wordt, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven.

4

Na artikel I, onderdeel J, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

In artikel 45a, eerste lid, vervalt «voorafgaande».

5

In artikel I, onderdeel K, wordt artikel 46 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «pensioenrecht weergegeven op basis van» vervangen door: pensioenrecht, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van.

2. In het derde lid wordt «worden weergegeven» vervangen door: worden, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven.

6

In artikel I, onderdeel L, wordt artikel 46a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De pensioenuitvoerder stelt op zijn website voor een ieder beschikbaar:

a. informatie over de pensioenregeling als bedoeld in artikel 21;

b. verdere informatie over de pensioenregeling;

c. informatie over uitvoeringskosten; en

d. het jaarverslag en de jaarrekening.

2. In het tweede lid wordt in de aanhef «De pensioenuitvoerder stelt» vervangen door «Voor zover van toepassing stelt de pensioenuitvoerder» en wordt onder verlettering van de onderdelen a, b, c en d tot de onderdelen b, c, d en e, na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

a. de verklaring inzake beleggingsbeginselen;.

3. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

3. In het jaarverslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, neemt een pensioenfonds informatie op over de haalbaarheidstoets en de reële dekkingsgraad.

7

In artikel I, onderdeel N, wordt artikel 49 als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. De pensioenuitvoerder informeert de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde schriftelijk over het voornemen tot elektronische verstrekking.

2. In het derde lid (nieuw) vervalt: nadat hij over het voornemen schriftelijk is geïnformeerd.

8

In artikel I, onderdeel O, wordt in het tweede onderdeel betreffende artikel 51, eerste lid, «waarbij deze gegevens tevens» vervangen door: waarbij deze gegevens, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens.

9

In artikel I, onderdeel R, komt het aan artikel 220a toe te voegen lid, aangeduid als #2, als volgt te luiden:

#2. Artikel 51 is vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van toepassing op pensioengerechtigden die vanaf dat tijdstip pensioengerechtigd geworden zijn.

10

In artikel II, onderdeel A, wordt in het eerste onderdeel betreffende artikel 48, eerste lid, «de kenmerken van de beroepspensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden» vervangen door: de kenmerken van de beroepspensioenregeling, de uitvoering van de beroepspensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden.

11

Artikel II, onderdeel G, komt te luiden:

G

Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «aan pensioengerechtigden bij pensioeningang» vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang.

2. In het eerste lid vervalt in onderdeel b «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

d. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 129; en

e. informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt specifiek in het kader van de pensioeningang van belang is.

12

In artikel II, onderdeel I, wordt in artikel 56, tweede lid, «wordt weergegeven» vervangen door: wordt, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven.

13

Na artikel II, onderdeel I, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 56a, eerste lid, vervalt «voorafgaande».

14

In artikel II, onderdeel J, wordt artikel 57 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «pensioenrecht weergegeven op basis van» vervangen door: pensioenrecht, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van.

2. In het derde lid wordt «worden weergegeven» vervangen door: worden, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven.

15

In artikel II, onderdeel K, wordt artikel 57a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De pensioenuitvoerder stelt op zijn website voor een ieder beschikbaar:

a. informatie over de beroepspensioenregeling als bedoeld in artikel 48;

b. verdere informatie over de beroepspensioenregeling;

c. informatie over uitvoeringskosten; en

d. het jaarverslag en de jaarrekening.

2. In het tweede lid wordt in de aanhef «De pensioenuitvoerder stelt» vervangen door «Voor zover van toepassing stelt de pensioenuitvoerder» en wordt, onder verlettering van de onderdelen a, b, c en d tot de onderdelen b, c, d en e, na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

a. de verklaring inzake beleggingsbeginselen;.

3. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

3. In het jaarverslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, neemt een beroepspensioenfonds informatie op over de haalbaarheidstoets en de reële dekkingsgraad.

16

In artikel II, onderdeel M, wordt artikel 60 als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. De pensioenuitvoerder informeert de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde schriftelijk over het voornemen tot elektronische verstrekking.

2. In het derde lid (nieuw) vervalt: nadat hij over het voornemen schriftelijk is geïnformeerd.

17

In artikel II, onderdeel N, wordt in het tweede onderdeel betreffende artikel 62, eerste lid, «waarbij deze gegevens tevens» vervangen door: waarbij deze gegevens, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens.

18

Artikel II, onderdeel Q, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder de aanduiding «Q» wordt ingevoegd:

Artikel 214 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het achtste lid wordt «artikel 132» vervangen door: artikel 127.

2. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst.

3. In de aanhef van het tweede onderdeel wordt «Aan artikel 214» vervangen door «Er» en wordt «dat artikel» vervangen door «het artikel».

4. In het tweede onderdeel komt het lid, aangeduid als #2, als volgt te luiden:

#2. Artikel 62 is vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van toepassing op pensioengerechtigden die vanaf dat tijdstip pensioengerechtigd geworden zijn.

19

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

In afwijking van artikel I, onderdelen J, K en O en artikel II, onderdelen I, J en N, geldt de verplichting om de opgaven, indicaties en gegevens, bedoeld in de artikelen 45, 46 en 51 van de Pensioenwet en de artikelen 56, 57 en 62 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, weer te geven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, niet tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Onderdelen 1 en 10

Aan de (basis)informatie over de pensioenregeling op grond van de artikelen 21 van de Pensioenwet en 48 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt toegevoegd dat informatie wordt verstrekt over de uitvoering van de pensioenregeling. In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling1 zal dit nader worden ingevuld.

Onder informatie over de uitvoering van de pensioenregeling wordt onder andere basisinformatie over de financiële situatie van het pensioenfonds begrepen, waaronder de beleidsdekkingsgraad, gecombineerd met een voor een belanghebbende begrijpelijke uitleg van de gevolgen daarvan voor toeslagverlening bij pensioenaanspraken en -rechten, dan wel vermindering daarvan. Het is wenselijk dat deze basisinformatie in de Pensioen 1-2-3 (de nieuwe startbrief) en daarmee tevens op de website van het pensioenfonds wordt opgenomen.

Onderdelen 2 en 11

In het opschrift van artikel 43 van de Pensioenwet en 54 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt «aan pensioengerechtigden bij pensioeningang» vervangen door «voorafgaand aan de pensioeningang» omdat daarmee duidelijker wordt aangegeven dat het gaat om informatie die voor de pensioeningang moet worden verstrekt aan degenen (deelnemers of gewezen deelnemers) die pensioengerechtigde worden.

Verder wordt aan het eerste lid van de genoemde artikelen een onderdeel toegevoegd op grond waarvan de toekomstig pensioengerechtigde informatie krijgt die specifiek in het kader van de pensioeningang van belang is. Toekomstige pensioengerechtigden dienen een redelijke periode voorafgaand aan pensioeningang geïnformeerd te worden over een aantal belangrijke keuzemogelijkheden. In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling zullen onderwerpen genoemd worden waarover informatie moet worden verstrekt. Het betreft bijvoorbeeld de keuze voor een zogenaamd hoog/laag pensioen, de keuze voor eerder of later met pensioen te gaan, de keuze voor uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen en de mogelijkheid om in het kader van een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst te «shoppen». Wat een redelijke periode voorafgaand aan pensioen is kan afhangen van de keuzes die kunnen worden gemaakt. De mogelijkheid om ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen moet door de pensioenuitvoerder standaard worden aangeboden in het laatste jaar voor de pensioeningang (artikel 61, tweede lid, van de Pensioenwet en artikel 73, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling).

Onderdelen 3, 5, 8, 12, 14 en 17

In de artikelen 45, 46 en 51 van de Pensioenwet en de artikelen 56, 57 en 62 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt verduidelijkt dat de in die artikelen opgenomen informatie over onder meer opgebouwde en de reglementair te bereiken pensioenaanspraken ook in een nominaal bedrag kan worden weergegeven naast de drie reële pensioenbedragen, die gebaseerd zijn op een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario. De op dit moment opgebouwde pensioenaanspraken kunnen alleen weergegeven worden in één pensioenbedrag. Daarnaast geeft deze verruiming pensioenuitvoerders die nu in nominale bedragen communiceren over het te bereiken pensioen, de mogelijkheid deze handelwijze ook voor de toekomst te continueren. Omdat nominale pensioenbedragen geen inzicht geven in koopkrachtverlies als gevolg van inflatie en andere financiële risico’s, wordt het te bereiken pensioen daarnaast weergegeven in reële pensioenbedragen gebaseerd op de drie genoemde scenario’s. Verder wordt opgenomen dat de verplichting de scenario’s te gebruiken alleen geldt bij weergave van ouderdomspensioen.

Onderdelen 4 en 13

Er wordt een onderdeel toegevoegd aan het wetsvoorstel waarmee artikel 45a van de Pensioenwet en artikel 56a van de Wet verplichte beroepspensioenregeling redactioneel wordt aangepast. De genoemde artikelen worden in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd (via de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen). In de tekst vervalt het woord «voorafgaande»» zodat duidelijker is dat het bij de weergave van de uitvoeringskosten gaat over de uitvoeringskosten in het verslagjaar.

Onderdelen 6 en 15

In de artikelen 46a, eerste lid, van de Pensioenwet en 57a, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt het eerste lid gewijzigd. Het onderdeel op grond waarvan informatie over de gevolgen van partnerpensioen op risicobasis op de website moet worden geplaatst vervalt. Deze informatie is al opgenomen in de deel 1 van de Pensioen 1-2-3 die op grond van onderdeel a van genoemde artikelen op de website moet worden geplaatst en kan als apart onderdeel dus vervallen. Hetzelfde geldt voor onderdeel d op grond waarvan informatie over de premie op de website moet worden geplaatst. Ook deze informatie is al opgenomen in de informatie die op grond van onderdeel a moet worden opgenomen. Aan het eerste lid wordt een nieuw onderdeel b toegevoegd op grond waarvan verdere informatie over de pensioenregeling op de website wordt geplaatst. Het gaat hierbij om de uitgebreidere toelichting over de pensioenregeling die in laag 2 van de Pensioen 1-2-3 is opgenomen.

In de aanhef van het tweede lid van de genoemde artikelen wordt verduidelijkt dat de informatie in dat lid alleen op de website wordt geplaatst voor zover die voor de betreffende pensioenuitvoerder van toepassing is. Zo hebben alleen pensioenfondsen herstelplannen. Aan het tweede lid wordt verder de verklaring inzake beleggingsbeginselen toegevoegd. Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen hebben een verklaring inzake beleggingsbeginselen en verstrekken deze nu op verzoek. Voorgesteld wordt te regelen dat de verklaring inzake beleggingsbeginselen door deze pensioenuitvoerders ook op de (besloten) website wordt geplaatst.

Tenslotte wordt een nieuw derde lid aan de genoemde artikelen toegevoegd op grond waarvan pensioenfondsen in hun jaarverslag informatie opnemen over de haalbaarheidstoets en de reële dekkingsgraad. Met dit laatste wordt uitvoering gegeven aan de motie Klaver c.s. bij het wetsvoorstel voor de Wet aanpassing financieel toetsingskader (Kamerstukken II 2014/15, 33 972, nr. 44). Met deze motie wordt de regering verzocht om in de wetsvoorstel pensioencommunicatie op te nemen dat pensioenfondsen rapporteren over hun reële dekkingsgraad.

Onderdelen 7 en 16

De artikelen 49 van de Pensioenwet en 60 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden redactioneel gewijzigd waardoor duidelijker wordt geregeld dat de pensioenuitvoerder over moet gaan tot schriftelijke informatieverstrekking indien de betrokkene bezwaar maakt tegen elektronische verstrekking. Dit is ook het geval indien de deelnemer later alsnog bezwaar maakt terwijl hij in eerste instantie, toen de pensioenuitvoerder hem over het voornemen tot elektronische verstrekking schriftelijk informeerde, geen bezwaar maakte.

Onderdeel 9 en 18

In het overgangsrecht in artikel 220a van de Pensioenwet en artikel 214 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt geregeld dat de geleidelijke instroom van pensioengerechtigden in het pensioenregister begint vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Tot dat moment vinden pensioengerechtigden dus geen informatie over hun pensioenrechten in het pensioenregister.

Voor pensioengerechtigden is het van belang dat zij de invloed van inflatie en risico’s kunnen zien op hun pensioeninkomen. Via het pensioenregister kunnen zij de pensioenbedragen over een periode van vijf of tien jaar zien gebaseerd op een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario. Omdat de verplichting tot weergave van gegevens over ouderdomspensioen op basis van deze scenario’s pas later in werking treedt, namelijk vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, geldt dit ook voor de start van de geleidelijke instroom van pensioengerechtigden.

Verder wordt een onjuist artikelnummer in artikel 214, achtste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, dat overgangsrecht van de Wet aanpassing financieel toetsingskader bevat, gecorrigeerd.

Onderdeel 19

In het wetsvoorstel wordt overgangsrecht opgenomen voor de weergave van gegevens over ouderdomspensioen op basis van een drietal scenario’s. In dit artikel is bepaald dat de verplichting om de weergave op basis van scenario’s te doen vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt. Dit tijdstip zal vanwege de met de berekeningen samenhangende uitvoeringstechnische aspecten, in overleg met de pensioensector en het pensioenregister worden bepaald. Tot dat tijdstip wordt in «nominale» bedragen gecommuniceerd. Pensioenuitvoerders kunnen natuurlijk daarnaast wel in scenario’s communiceren indien zij dit willen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma