Kamerstuk 34008-36

Uitvoering van de motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen (Kamerstuk 34 008, nr. 19)

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 17 december 2015
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-36.html
ID: 34008-36

Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2015

Door middel van deze brief wil ik uw Kamer op de hoogte stellen van de voortgang van de uitvoering van de motie van mevrouw Lodders en anderen over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen (Kamerstuk 34 008, nr. 19). Tijdens de recente begrotingsbehandeling (Handelingen II 2014/15, nr. 32, Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heb ik toegezegd uw Kamer hierover voor het Kerstreces te informeren.

Deze motie had betrekking op de volgende onderwerpen:

  • de harmonisatie in de toekomst van diverse informatiekanalen (zoals het UPO, het pensioenregister, de website van pensioenuitvoerders en de Pensioen 1-2-3);

  • de toevoeging van derde-pijlerproducten, zoals lijfrentes, aan het pensioenregister;

  • de toegankelijkheid van het pensioenregister voor pensioengerechtigden.

In deze brief ga ik per onderwerp in op de voortgang van de uitvoering van de motie.

Harmonisatie van informatiekanalen

Pensioenuitvoerders hebben een begin gemaakt met harmonisatie door de informatie-instrumenten wat betreft aanpak en vormgeving meer op elkaar te laten aansluiten. Zo biedt het pensioenregister de informatie op eenvoudige wijze aan, stap-voor-stap, aansluitend bij de ontwikkelde gelaagdheid en herkenbare teksten en iconen van de Pensioen 1-2-3.

Ook de UPO-modellen voor 2017 zullen worden gemoderniseerd en meer in lijn worden gebracht met de aanpak en vormgeving van de andere informatieinstrumenten. Voor 2016 is vanwege de korte implementatieperiode gekozen voor een beperkte aanpassing van de UPO-modellen.

Toevoeging van derde-pijlerproducten, zoals lijfrentes, aan het pensioenregister

Uitgangspunt van het bestuur van de Stichting Pensioenregister is om mee te bewegen met de behoefte van de burger. Het bestuur van het pensioenregister wil aansluiten bij wat er leeft bij de burger en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals het opnemen van gegevens over het eigen gespaarde aanvullend pensioen op de website Mijnpensioenoverzicht.nl.

De uitbreiding van het pensioenregister gaat echter fasegewijs. In de eerste fase is de website Mijnpensioenoverzicht.nl vernieuwd en is een aantal functionaliteiten toegevoegd, zoals de mogelijkheid tot gezamenlijk inloggen door beide partners, zodat de gegevens over het pensioeninkomen op huishoudniveau zichtbaar worden. Uiterlijk 1 juli 2016 zal de functionaliteit vervroegen of uitstellen van de pensioendatum opgenomen zijn. De komende periode staat voor het bestuur van de Stichting Pensioenregister in het teken van de voorbereiding op de volgende fases van de uitbreiding, zoals de verdere actualisering van de pensioengegevens door de pensioenuitvoerders, de invoering van de uniforme rekenmethodiek voor de pensioenbedragen en de toegankelijkheid voor pensioengerechtigden. Dit betekent dat voor de toevoeging van derde-pijlerproducten op dit moment geen ruimte is en dat dit pas in een latere fase zal kunnen geschieden.

Verder is er een aantal praktische problemen waardoor het opnemen van derde-pijlerproducten in het pensioenregister op de manier zoals AOW en 2e pijler pensioenen zijn opgenomen, nog niet mogelijk is. Deze problemen dienen eerst te worden opgelost.

Overigens is op het vlak van derde-pijlerproducten de volgende ontwikkeling relevant. Het bestuur van het Verbond van Verzekeraars heeft besloten een digitale poliskluis te laten bouwen waarin consumenten al hun particuliere verzekeringen, waaronder derde-pijlerproducten, kunnen inzien. De website zal naar verwachting in de loop van 2017 gereed zijn. Veel verzekeraars hebben inmiddels toegezegd om mee te werken aan dit initiatief. De ervaringen opgedaan met de (ontwikkeling van) deze poliskluis kunnen bruikbaar zijn voor het pensioenregister.

Toegankelijkheid van het pensioenregister voor pensioengerechtigden

In de loop van 2017 zullen de eerste pensioengerechtigden persoonlijke gegevens over hun pensioenuitkering en de nabestaandenvoorziening voor hun partner kunnen inzien via Mijnpensioenoverzicht.nl. De precieze datum in 2017 zal ik in samenspraak met het bestuur van de Stichting Pensioenregister vaststellen. Vanaf dat moment start de ingroei van pensioengerechtigden in het pensioenregister. Iedereen die op die datum in 2017 deelnemer is, zal daarna ook als pensioengerechtigde via het pensioenregister zijn gegevens kunnen inzien.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma