Kamerstuk 34008-34

Uitvoering van de moties en toezeggingen inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008)

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 13 juli 2015
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-34.html
ID: 34008-34

Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2015

Tijdens de plenaire behandeling (Handelingen II 2014/15, nr. 56, item 7 en Handelingen II 2014/15, nr. 59, item 10) van het wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008) heeft uw Kamer een aantal moties aangenomen en heb ik een aantal toezeggingen gedaan. Door middel van deze brief breng ik u op de hoogte van de uitvoering van deze moties en toezeggingen. Hierbij is uitgegaan van het tijdschema zoals opgenomen in de bijlage van mijn brief betreffende de planning van pensioenonderwerpen van 1 mei jl (Kamerstuk 32 043, nr. 257, bijlage).

In het nu volgende treft u een overzicht van de uitvoering van de desbetreffende toezeggingen en moties aan.

Toezegging over communicatie over pensioenopbouw tijdens WW

Tijdens het Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen op 28 januari jl. (Kamerstuk 32 043, nr. 256) heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over hoe de informatieverstrekking over pensioenopbouw tijdens werkloosheid geregeld is, hoe dit in de praktijk werkt en daarbij ook aandacht te besteden aan de informatieverstrekking over het nabestaandenpensioen op risicobasis. Bij brief van 5 juni 2015 (Kamerstuk 32 043, nr. 258) heb ik deze informatie aan uw Kamer gezonden.

Motie van de leden van Weyenberg en Vermeij over het opnemen van een variant in het pensioenregister gebaseerd op de verwachte AOW-leeftijd

Ter uitvoering van deze motie (Kamerstuk 34 008, nr. 21) is contact opgenomen met het bestuur van het pensioenregister. Het bestuur heeft een werkgroep de opdracht gegeven de voor- en nadelen van het opnemen van een dergelijke variant in het pensioenregister in kaart te brengen. Het bestuur heeft op grond daarvan de volgende beslissing genomen:

De bezoekers zullen via een link op de website van het pensioenregister worden geïnformeerd over hun mogelijke toekomstige AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting. Op deze wijze worden derhalve hogere AOW-leeftijden dan 67 jaar zichtbaar. Er zullen echter door het pensioenregister geen berekeningen worden uitgevoerd dan wel bedragen worden getoond die gerelateerd zijn aan een hogere AOW-leeftijd dan de wettelijke AOW-leeftijd.

Ik kan me vinden in deze aanpak van het bestuur van het pensioenregister, gezien de impact die het doorvoeren van berekeningen gebaseerd op de verwachte AOW zou hebben en gezien de werkzaamheden die het pensioenregister reeds moet uitvoeren in verband met de gefaseerde uitbreiding als gevolg van de Wet pensioencommunicatie.

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een uniforme rekenwijze van uitvoeringskosten, zodat uitvoeringskosten van pensioenuitvoerders vergeleken kunnen worden

Aan deze motie (Kamerstuk 34 008, nr. 20) is uitvoering gegeven via het Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie (Stb. 2015, nr. 259).

Toezegging over de actualisatie van de Pensioenkijker en het tegen het licht houden van andere websites

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel pensioencommunicatie in uw Kamer (Handelingen II 2014/15, nr. 56, item 7) heb ik deze toezegging gedaan. De website www.pensioenkijker.nl is inmiddels grondig geactualiseerd. Hij ziet er aantrekkelijk uit, bevat belangrijke algemene informatie over pensioen en is tevens toegankelijk via de mobiele telefoon. De website van het pensioenregister verwijst waar dit relevant is naar de Pensioenkijker. Op de andere websites zal ik eind dit jaar terugkomen.

Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over brede voorlichting over nieuwe communicatiewijze

Deze motie (Kamerstuk 34 008, nr. 31) roept de regering op om zo spoedig mogelijk en in goed overleg met de pensioensector brede voorlichting te geven over de nieuwe wijze van communiceren.

Aan deze motie wordt uitvoering gegeven door via een aantal activiteiten van verschillende actoren, waaronder ikzelf, bekendheid te geven aan de veranderingen die voortvloeien uit de Wet pensioencommunicatie. Deze activiteiten, waarvan een aantal reeds is uitgevoerd, zijn opgenomen in de bij deze brief gevoegde activiteitenkalender1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma