Kamerstuk 34008-25

Motie van het lid Krol over de informatie op het Uniform Pensioenoverzicht

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-25.html
ID: 34008-25

23,5 %
76,5 %

Klein

PVV

VVD

50PLUS

CDA

GrBvK

PvdD

SP

Van Vliet

GL

SGP

D66

PvdA

GrKÖ

CU


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in de toekomst een beeld zal geven van het pensioen dat tot dan toe bij een pensioenuitvoerder is opgebouwd, en niet van het totaal van het te verwachten pensioeninkomen per pensioendatum;

van mening dat eenvoudiger communicatie via het UPO niet mag leiden tot incomplete communicatie, en dat essentiële, direct aan elkaar gerelateerde pensioeninformatie ook in de toekomst in één document beschikbaar moet blijven;

verzoekt de regering, onveranderd de mogelijkheid te bieden om op het UPO het te verwachten pensioeninkomen en/of pensioenkapitaal per pensioendatum te vermelden, inclusief rente-informatie bij premieovereenkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol