Kamerstuk 34008-15

Amendement van het lid Madlener dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-15.html
ID: 34008-15

21,5 %
78,5 %

GrBvK

GL

SGP

PVV

GrKÖ

CDA

PvdD

D66

50PLUS

VVD

PvdA

Klein

SP

Van Vliet

CU


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER

Ontvangen 25 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel Q, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «kan» vervangen door «publiceert» en vervalt: publiceren.

2. In het vierde lid vervalt: kunnen.

II

Artikel II, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «kan» vervangen door «publiceert» en vervalt: publiceren.

2. In het vierde lid vervalt: kunnen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de in artikel 204 van de Pensioenwet en artikel 198 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting.

Beoogd wordt om zo de kwaliteit van het totale pensioenlandschap meer inzichtelijk te maken voor het publiek, hetgeen de transparantie vergroot.

Madlener