Kamerstuk 34008-14

Amendement van het lid Krol dat regelt dat ook lijfrenten worden opgenomen in het pensioenregister

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-14.html
ID: 34008-14

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KROL

Ontvangen 25 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel O, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt aan de laatste zin van het voorgestelde eerste lid toegevoegd: alsmede aanspraken op lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

2. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. In het tweede lid wordt «De pensioenuitvoerder verstrekt» vervangen door «De pensioenuitvoerder en de uitvoerder van lijfrenten verstrekken», wordt «de aanspraakgerechtigde» vervangen door «de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde» en wordt «pensioenaanspraken» vervangen door: pensioenaanspraken en pensioenrechten.

3. Na onderdeel 4 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

04. In het zesde lid wordt «en de Sociale verzekeringsbank» vervangen door: , de uitvoerders van lijfrenten en de Sociale verzekeringsbank.

II

Artikel II, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt aan de laatste zin van het voorgestelde eerste lid toegevoegd: alsmede aanspraken op lijfrenten als bedoeld in artikel 1.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

2. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. In het tweede lid wordt «De pensioenuitvoerder verstrekt» vervangen door «De pensioenuitvoerder en de uitvoerder van lijfrenten verstrekken», wordt «de aanspraakgerechtigde» vervangen door «de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde» en wordt «pensioenaanspraken» vervangen door: pensioenaanspraken en pensioenrechten.

3. Na onderdeel 4 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

04. In het zesde lid wordt «en de Sociale verzekeringsbank» vervangen door: , de uitvoerders van lijfrenten en de Sociale verzekeringsbank.

Toelichting

Het pensioenregister beoogt een totaaloverzicht te geven van alle pensioenvoorzieningen. Lijfrenten komen hier niet in voor, terwijl doel, strekking, productvorm, fiscaliteit en regelgeving zowel in de opbouw- als in de uitkeringsfase gelijk of nagenoeg gelijk zijn.

Door lijfrenten niet op te nemen in het pensioenregister, worden ongeveer 900.000 ondernemers uitgesloten, en krijgen zij een beperkter samenvattend inzicht in het totaal van hun pensioenvoorzieningen.

Met dit amendement wordt geregeld dat ook lijfrenten worden opgenomen in het pensioenregister.

Wetstechnisch wordt dit vormgegeven door aanpassing van de voorgestelde wijzigingen in artikel 51, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet alsmede een toevoeging in artikel 51, zesde lid, Pensioenwet. Die aanpassingen en toevoeging worden eveneens doorgevoerd in artikel 62, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Krol