Kamerstuk 34008-13

Amendement van het lid Krol dat beoogt het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto) pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht waarbij bij premieovereenkomsten het gehanteerde rentepercentage en de gehanteerde rentestand wordt vermeld

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-13.html
ID: 34008-13
Wijzigingen: 34008-17

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KROL

Ontvangen 25 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, onderdeel 1, vervalt in het voorgestelde eerste lid, onderdeel c, «en», wordt aan het slot van onderdeel d de punt vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, waarbij bij premieovereenkomsten het gehanteerde rentepercentage en de gehanteerde rentestand wordt vermeld.

II

In artikel II, onderdeel B, onderdeel 1, vervalt in het voorgestelde eerste lid, onderdeel c, «en», wordt aan het slot van onderdeel d de punt vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, waarbij bij premieregelingen het gehanteerde voorbeeldrendement en de gehanteerde rentestand wordt vermeld.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto) pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht (UPO). Indiener vindt het niet wenselijk dat deelnemers primaire met elkaar samenhangende informatie (opgebouwde pensioenaanspraken / te verwachten pensioenuitkering) verspreid over verschillende plaatsen moeten gaan raadplegen. Daarnaast wordt beoogd, dat bij premieovereenkomsten, zoals nu al het geval is, de gehanteerde rekenrente en de te verwachten rentestand op pensioendatum worden weergegeven bij het vaststellen van de te verwachten uitkering.

Wetstechnisch wordt dit als volgt vormgegeven. De inhoud van het huidige artikel 38, eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenwet, wordt met dit amendement gehandhaafd en opgenomen in artikel 38, eerste lid, onderdeel e, van de Pensioenwet. Hetzelfde wordt geregeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb); het in het wetsvoorstel geschrapte artikel 49, eerste lid, onderdeel b van de Wvb wordt met dit amendement opgenomen in artikel 49, eerste lid, onderdeel e van de Wvb.

Tevens wordt in de genoemde wetsartikelen in de Pensioenwet respectievelijk de Wvb geregeld dat de pensioenuitvoerder bij premieovereenkomsten of premieregelingen op het UPO het gehanteerde rentepercentage respectievelijk het gehanteerde voorbeeldrendement (bij een indicatie van het mogelijk te bereiken kapitaal op de pensioendatum) en de gehanteerde rentestand (bij een indicatie van de mogelijk te bereiken uitkeringen) opneemt.

Krol