Kamerstuk 34008-11

Amendement van het lid Lodders dat de verplichting voor de pensioenuitvoerder tot het voor een ieder op de website beschikbaar stellen van informatie beperkt tot het beschikbaar stellen van informatie aan de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 24 februari 2015
Indiener(s): Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-11.html
ID: 34008-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS

Ontvangen 24 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel L, wordt in artikel 46a, eerste lid, «voor een ieder» vervangen door: voor in ieder geval de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde.

II

Artikel I, onderdeel R, komt te luiden:

R

Aan artikel 220a wordt een lid, waarvan de nummering aansluit op het laatste lid van dat artikel, toegevoegd, luidende:

  • # Artikel 51 is vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van toepassing op pensioengerechtigden die vanaf dat tijdstip pensioengerechtigd geworden zijn.

III

In artikel II, onderdeel K, wordt in artikel 57a, eerste lid, «voor een ieder» vervangen door: voor in ieder geval de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde.

IV

Artikel II, onderdeel Q, onderdeel 2, komt te luiden:

2. Er wordt een lid, waarvan de nummering aansluit op het laatste lid van het artikel, toegevoegd, luidende:

  • # Artikel 62 is vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van toepassing op pensioengerechtigden die vanaf dat tijdstip pensioengerechtigd geworden zijn.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling de verplichting geïntroduceerd voor de pensioenuitvoerder om op zijn website voor een ieder informatie beschikbaar te stellen over de pensioenregeling, de uitvoeringskosten, het jaarverslag en de jaarrekening. Dit zal leiden tot enorm veel kosten omdat veel pensioenfondsen en verzekeraars tientallen en in sommige gevallen honderden of duizenden regelingen hebben waar ze al deze informatie over moeten publiceren.

Met dit amendement wordt deze verplichting in respectievelijk de Pensioenwet (artikel I, onderdeel L) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (artikel II, onderdeel K) beperkt tot het beschikbaar stellen van de informatie aan de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde, omdat deze informatie voor deze groepen wel vindbaar dient te zijn.

Met de zinsnede «in ieder geval» is tot uitdrukking gebracht dat het de pensioenuitvoerder vrij staat om de informatie beschikbaar te stellen voor een breder publiek als ze dat zelf willen.

Met het amendement wordt tevens een wijziging aangebracht in het overgangsrecht (artikel 220a van de Pensioenwet en artikel 214 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling). In het wetsvoorstel wordt in deze artikelen voorzien in een overgangstermijn van één jaar om tegemoet te komen aan de uitvoeringsproblemen voor verzekeraars bij het beschikbaar stellen van informatie via een openbare website. Tijdens deze overgangsperiode hebben de verzekeraars de verplichting om de informatie over de pensioenregeling, de uitvoeringskosten, het jaarverslag en de jaarrekening op verzoek te verstrekken aan een ieder. Dit overgangsrecht komt met dit amendement te vervallen omdat de verplichting tot beschikbaarstelling van informatie via een openbare website vervalt.

Lodders