Kamerstuk 34007-19

Tijdstip van plaatsing in het Staatsblad en een inwerkingtredingsbesluit inzake Wet aanpak woonoverlast

Dossier: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

Gepubliceerd: 7 maart 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34007-19.html
ID: 34007-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (Kamerstuk 34 007) aanvaard (Handelingen I 2016/17, nr. 15, item 3). Het kabinet heeft dit voorstel van wet voor bekrachtiging voorgedragen.

Het kabinet zal zorg dragen voor een zo spoedig mogelijke plaatsing in het Staatsblad en voor een inwerkingtredingsbesluit. De Wet aanpak woonoverlast zal op 1 juli 2017 in werking treden. Voor deze datum is gekozen omdat dit de eerst volgende datum is volgens de systematiek van de vaste verandermomenten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk