Kamerstuk 34000-XVI-76

Motie van het lid Ellemeet c.s. over laagdrempelige toegang tot de pgb in de Zorgverzekeringswet

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 20 november 2014
Indiener(s): Renske Leijten , Carla Dik-Faber (CU), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XVI-76.html
ID: 34000-XVI-76

42,7 %
57,3 %

VVD

CDA

CU

SGP

D66

GL

GrKÖ

PVV

PvdA

PvdD

Klein

Van Vliet

GrBvK

SP

50PLUS


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Voorgesteld 20 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat per 1 januari het pgb-Zorgverzekeringswet zal worden ingevoerd;

overwegende dat zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden stellen als onder andere het niet mogen vergoeden van reiskosten uit het pgb of het stellen van hogere eisen aan zorgverleners dan de Wet BIG voorschrijft;

van mening dat dergelijke voorwaarden met zich kunnen brengen dat de keuzevrijheid voor een zorgverlener wordt ingeperkt of dat het gebruik van het pgb wordt ontmoedigd en dit ten koste kan gaan van een volwaardige pgb-mogelijkheid in de Zorgverzekeringswet;

verzoekt de regering, met zorgverzekeraars in gesprek te gaan met als uitgangspunt dat de toegang tot het pgb zo laagdrempelig mogelijk moet zijn, te inventariseren welke aanvullende voorwaarden worden opgelegd en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Dik-Faber

Leijten