Kamerstuk 34000-XVI-45

Amendement van het lid Dik-Faber dat een impuls geeft aan de Stuurgroep Ondervoeding om ondervoeding onder thuiswonende ouderen tegen te gaan

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 20 november 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XVI-45.html
ID: 34000-XVI-45

90,0 %
10,0 %

D66

PVV

SP

PvdA

GrBvK

PvdD

CDA

SGP

VVD

GrKÖ

GL

CU

Klein

50PLUS

Van Vliet


Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 20 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener van dit amendement constateert dat door hervormingen in de langdurige zorg de groep ouderen die thuis woont groter wordt. Ondervoeding onder ouderen is een groot probleem, zoals onlangs ook door de Landelijke Huisartsenvereniging is geconstateerd. Door alle inspanningen van onder andere de Stuurgroep Ondervoeding is de prevalentie van ondervoeding in zorginstellingen in de afgelopen 8 jaar sterk gedaald, van 29% naar 22% in ziekenhuizen en van 32% naar 17% in de verpleeghuizen.

De indiener beoogt de Stuurgroep Ondervoeding een impuls te geven om nu ook implementatieprojecten op te zetten voor de zorg thuis om de ondervoedingsproblematiek in de thuissituatie tegen te gaan.

Hierbij ligt de focus op een betere transitie van (ondervoedings-)zorg naar de 1e lijn en op het aanbieden van instrumenten aan de mantelzorgers om ziekte-gerelateerde ondervoeding vroegtijdig te herkennen en te behandelen, niet alleen na ziekte maar ook ter preventie van ziekte. Een goede voedingstoestand kan immers bijdragen aan betere kwaliteit van leven en de noodzakelijke zelfredzaamheid om langer thuis te blijven wonen.

Ook kan de Stuurgroep de bewustwording verhogen van het feit dat ondervoeding bij ziekte frequent voorkomt en daarnaast kan de Stuurgroep haar bestaande voorlichting en onderwijs over het belang van een goede voedingstoestand uitbreiden aan mantelzorgers en aan (zieke) ouderen zelf.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 3.

Dik-Faber