Kamerstuk 34000-XVI-44

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het beschikbaar stellen van geld voor suïcidepreventie.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 19 november 2014
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XVI-44.html
ID: 34000-XVI-44

Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 600 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 600 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er meer geld beschikbaar komt voor onderzoek naar suïcide en suïcidepreventie. Hoewel er in Nederland al jaren wordt gestreefd om het aantal suïcides omlaag te brengen is dit helaas nog niet gelukt, het aantal suïcides stijgt. In Nederland zijn er jaarlijks 1.700 suïcides en 100.000 suïcidepogingen. Dit is tragisch, iedere suïcidepoging heeft een enorme impact op de omgeving en brengt daarnaast grote kosten met zich mee. De indieners zijn van mening dat onderzoek kan bijdragen in het terugdringen van suïcide en de daarmee samenhangende kosten. Dit amendement beoogt € 600.000 toe te wijzen aan onderzoek, waarbij gedacht kan worden aan de volgende punten:

  • Opzetten van een nationaal suïcidenetwerk (zoals het Parkinson netwerk) waarin op gestandaardiseerde wijze alle suïcidepogingen worden geregistreerd.

  • Ontwikkelen van biomarkers waardoor de risicopatiënten worden geïdentificeerd.

  • Uitvoeren van een placebo gecontroleerd onderzoek ter acute behandeling van suïcidale neigingen.

Daartoe wordt het budget onder curatieve zorg voor toegankelijkheid en betaalbaarheid verhoogd.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in de subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg.

Van der Staaij Dik-Faber