Kamerstuk 34000-XVI-40

Amendement van het lid Van der Staaij dat beoogt een bedrag toe te wijzen aan de Stichting Adoptievoorzieningen.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 19 november 2014
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XVI-40.html
ID: 34000-XVI-40

Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1.000).

Toelichting

In de handreiking «Alert op adoptie» wordt adoptiefouders dringend geadviseerd om gebruik te maken van medisch en psychosociaal nazorgaanbod. Het betreft bijvoorbeeld thuisconsultatie of een cursus voor het versterken van specifieke opvoedvaardigheden. De Stichting Adoptievoorzieningen heeft echter onvoldoende budget om deze taken te kunnen uitvoeren. Dit amendement beoogt € 150.000 toe te wijzen aan de Stichting Adoptievoorzieningen; daartoe wordt de operationele doelstelling Subsidies en opdrachten verhoogd. De dekking daarvoor wordt gevonden in het amendement dat is ingediend op de begroting Infrastructuur en Milieu, 34 000 XII, nr. 57, waarmee het budget voor bodemsanering wordt verlaagd. Uit de midterm review blijkt namelijk dat sprake is van onderuitputting.

Van der Staaij