Kamerstuk 34000-XVI-34

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat de stichting Joods Maatschappelijk Werk een subsidie ontvangt van 150.000,-

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 17 november 2014
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XVI-34.html
ID: 34000-XVI-34

90,0 %
10,0 %

SGP

CDA

GrKÖ

GL

Klein

50PLUS

GrBvK

PvdD

SP

PVV

VVD

CU

D66

PvdA

Van Vliet


Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 17 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 150 (x € 1.000).

II

In artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 150 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners van dit amendement zijn er van overtuigd dat het toekomstgericht houden van het unieke stelsel van zorg- en dienstverlening WO II gediend is met een extra impuls. Continuïteit en kwaliteit zijn hierbij belangrijk. Dit amendement regelt daarom dat de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) een subsidie ontvangt van € 150.000,– ten behoeve van het project om JMW tot een toekomstbestendige organisatie te ontwikkelen.

Dekking wordt gevonden in het niet juridisch verplichte deel van de subsidies en opdrachten op artikel 7 van de begroting

Dik-Faber Van der Staaij