Kamerstuk 34000-XII-59

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 56 waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XII-59.html
ID: 34000-XII-59

16,0 %
84,0 %

CDA

50PLUS

CU

SGP

Klein

SP

GrKÖ

GL

PvdD

GrBvK

D66

PvdA

PVV

VVD

Van Vliet


Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 561

Ontvangen 26 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 22 Externe veiligheid en risico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Om de ambitie van 75% afvalscheiding in 2020 te halen is er in veel gemeenten, met name in de grote steden, nog een grote slag te maken. Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) worden gemeenten, inwoners en producenten ondersteund. Dit programma richt zich op meer duurzame producten op de markt, duurzamere consumptie en meer en betere recycling. Doelen zijn halvering van de hoeveelheid afval, betere scheiding van huishoudelijk afval, wegnemen van belemmerende regelgeving en Nederland tot hotspot van de circulaire economie maken.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft geconstateerd dat met VANG de transitie naar een circulaire economie wordt bevorderd, maar dat de huidige acties niet toereikend lijken om de gestelde doelen te realiseren. Volgens gemeenten is het budget van € 1 miljoen per jaar voor dit programma onvoldoende om de ambitie van 75% afvalscheiding in 2020 te halen.

Daarom wordt met dit amendement het budget voor het programma VANG voor 2015 verhoogd met € 1 miljoen. Dekking wordt gevonden op het artikel Externe Veiligheid en risico’s in het programma omgevingsveiligheid.

Dik-Faber Van Veldhoven