Kamerstuk 34000-XII-39

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015


28,7 %
71,3 %

PvdD

CU

Van Vliet

VVD

SGP

50PLUS/Klein

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

PvdA

PVV

GL

SP

CDA


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ECN en het PBL de impact van de EU-doelen voor het Klimaat- en energiepakket 2030 op Nederland hebben berekend, maar dat hierin met name de kosten en nauwelijks de baten van hogere doelen worden meegenomen;

overwegende dat uit het impact assessment van de Europese Commissie blijkt dat een hoger besparingsdoel grote macro-economische voordelen heeft, waaronder een daling van de gasprijs, een toename van het bnp en een toename van het aantal banen;

overwegende dat meer hernieuwbare energie, meer energiebesparing en minder uitstoot onder meer kunnen leiden tot economische voordelen, minder energieafhankelijkheid, en verbetering van de luchtkwaliteit en volksgezondheid;

overwegende dat feitelijke informatie over de baten van hogere doelstellingen kan bijdragen aan de internationale klimaatonderhandelingen;

verzoekt de regering, aanvullend onderzoek te doen naar de baten van hogere doelstellingen voor energie en klimaat, bijvoorbeeld op het gebied van economische voordelen en verbetering van luchtkwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Veldhoven

Van Tongeren

Ouwehand

Smaling