Gepubliceerd: 29 september 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VII-5.html
ID: 34000-VII-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2014

Op verzoek van uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stuur ik u de evaluatie van de Subsidieregeling Stichting CAOP1 die in mijn opdracht door Ecorys is uitgevoerd in 2014.

In de Subsidieregeling Stichting CAOP is opgenomen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2013 een evaluatie opstelt die inzicht biedt in de ontwikkeling en de kwaliteit van de gesubsidieerde activiteiten. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) om subsidies met een wettelijke grondslag eens per vijf jaar te evalueren.

Het evaluatierapport biedt een mooi inzicht in de verschillende elementen van de subsidieregeling en draagt enkele verbeterpunten aan. Op basis hiervan wordt de subsidieregeling en relatie voor de periode 2015–2020 aangescherpt. Ook is tussen mijn ministerie en het CAOP, met inachtneming van de onafhankelijke positie van het CAOP, de wederzijdse uitwisseling van informatie over de ontwikkeling van activiteiten en de kennisdeling versterkt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk