Kamerstuk 34000-VI-5

Amendement van het lid Gesthuizen over het verhogen van de voor de Fraudehelpdesk bestemde gelden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 14 oktober 2014
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-5.html
ID: 34000-VI-5

14,7 %
85,3 %

SP

PvdD

GrKÖ

PvdA

CU

50PLUS

GL

GrBvK

VVD

Van Vliet

PVV

Klein

CDA

SGP

D66


Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN

Ontvangen 14 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Via dit amendement wordt het bedrag ten behoeve van de Fraudehelpdesk met € 500 duizend verhoogd. Dekking wordt gevonden in verlaging van het voor TenderNed begrote bedrag (Zie Kamerstukken 34 000 XIII nr. 14).

De Fraudehelpdesk is opgericht in februari 2011, door de Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Fraudehelpdesk is de landelijke vraagbaak voor burgers en ondernemers (waarbij de nadruk ligt op het midden- en kleinbedrijf) voor allerlei vormen van fraude.

De Fraudehelpdesk heeft als doel burgers en bedrijven te helpen voorkomen slachtoffer te worden van fraude en slachtoffers snel door te verwijzen naar de instantie die hen het beste kan helpen. De preventie van fraude vindt plaats doordat de Fraudehelpdesk tips geeft hoe fraude kan worden voorkomen en door het signaleren van trends en nieuwe fraudevormen.

Burgers en bedrijven die toch het slachtoffer zijn geworden kunnen terecht bij de Fraudehelpdesk, waar zij kunnen worden doorverwezen naar instanties om hen verder te helpen of adviezen kunnen krijgen hun geschil zaak zelf op te lossen indien hun zaak zich daar voor leent.

De Fraudehelpdesk heeft op de begroting van Veiligheid & Justitie een subsidie ontvangen voor het jaar 2014 van 750.000 euro. Op de begroting van Economische Zaken heeft de Fraudehelpdesk voor het jaar 250.000 euro ontvangen. Ook ondernemers dragen financieel bij aan het in stand houden van diensten van de helpdesk.

De evaluatie door het WODC uit 2012 van de Fraudehelpdesk is positief. Hieruit blijkt dat de Fraudehelpdesk zich heeft ontwikkeld tot een centraal punt voor burgers en bedrijven met vragen over fraude. Het merendeel van de burgers en bedrijven is tevreden over de inhoudelijke afhandeling van telefonische meldingen door de helpdesk. De Fraudehelpdesk heeft de afgelopen jaren laten zien een meerwaarde te zijn in de fraudebestrijdingsketen, zo wordt dat ook gezien door de meeste ketenpartners. Het (specifiekere) Steunpunt Acquisitiefraude is inmiddels een onderdeel geworden van de (algemenere) Fraudehelpdesk en de Fraudehelpdesk zelf is een steeds grotere rol gaan spelen in de strijd tegen fraude.

De subsidie van 750.000 euro die voor het jaar 2015 is vastgesteld op de begroting van Veiligheid & Justitie is onvoldoende gebleken om de Fraudehelpdesk te kunnen blijven ontwikkelen en een vaste volwaardige plaats te blijven geven in de keten van fraudebestrijding. Om de Fraudehelpdesk te garanderen is een bedrag van 1,4 miljoen euro nodig. Aangezien de Fraudehelpdesk een aanzienlijk deel van haar werk richt op ondernemers is een bijdrage vanuit Economische Zaken zeker op zijn plaats. Middels het amendement op de begrotingsbehandeling van Economische Zaken wordt dan ook voorgesteld om 500.000 euro vanuit Economische Zaken te financieren.

Indieners stellen derhalve met dit amendement voor een bedrag van 500.000 euro beschikbaar te stellen voor het garanderen van de Fraudehelpdesk. Dit bedrag financiert de indiener met het amendement dat ingediend is bij de rijksbegroting 2015 voor het Ministerie van Economische Zaken (Kamerstukken II, 2014/15, 33 400 XIII, nr. 14).

Het amendement voorziet in een deel van de noodzakelijke subsidie om de toekomst van de Fraudehelpdesk te verzekeren en de positieve bijdrage aan de preventie en signalering van fraude en het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers van fraude te kunnen continueren. De Fraudehelpdesk draagt in grote mate bij aan het realiseren van een «excellent ondernemingsklimaat». De helpdesk is een toegevoegde op de al bestaande diensten voor ondernemers die reeds aangeboden worden door onder andere de Kamer van Koophandel/Ondernemerspleinen.

Gesthuizen