Kamerstuk 34000-VI-20

Amendement van het lid Kooiman over het verlengen van de pilot ten behoeve van het aanpakken van mobiele bendes

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 24 november 2014
Indiener(s): Nine Kooiman
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-20.html
ID: 34000-VI-20

26,7 %
73,3 %

GrKÖ

CDA

50PLUS

PVV

VVD

D66

GrBvK

Klein

Van Vliet

GL

SP

SGP

CU

PvdA

PvdD


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 24 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000).

II

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1.000).

Toelichting

Mobiele bendes vormen al jaren een groeiend probleem voor de Nederlandse samenleving. Vanuit, met name, Oost-Europa trekken deze bendes naar Nederland en maken ze zich schuldig aan inbraken en winkelovervallen. Het bedrijfsleven investeert in preventieve maatregelen. Bij politie en justitie is steeds meer aandacht voor de aanpak van de bendes. Deze maatregelen blijken echter nog onvoldoende om de bendes echt aan te pakken. Samenwerking tussen bedrijfsleven, politie en justitie is nodig om te komen tot een structurele bestrijding. Het belang van deze samenwerking wordt door alle betrokken partijen erkend.

Om deze samenwerking tot stand te brengen is begin dit jaar op initiatief van de Minister de pilot GIO (Gemeenschappelijke Informatie Organisatie) gestart. Binnen deze pilot delen bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie informatie om een effectieve aanpak en opsporing tot stand te brengen. De samenwerking functioneert echter nog niet optimaal en is de pilotfase nog niet ontstegen. Binnen de pilot is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of alle aanwezige informatie kan worden gedeeld Hiervoor is een aanvraag bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) nodig, dat gaat kijken of dit wenselijk en mogelijk is. Het is van belang dat die duidelijkheid er op korte termijn komt, dat lukt echter niet meer dit jaar. Daarnaast leidt de beschikbare informatie, mede door gebrek aan capaciteit, nog onvoldoende tot aanhouding en veroordeling van bendeleden.

Bij alle betrokken partijen leeft de overtuiging dat de samenwerking moet worden voortgezet om mobiele bendes succesvol aan te pakken. Ook op andere vlakken, zoals de bestrijding van overvallen, blijkt samenwerking tussen bedrijfsleven, ministerie, politie en justitie te leiden tot resultaat. Dit amendement beoogt de pilot met een jaar te verlengen, om zo de belemmeringen voor een goede samenwerking weg te nemen en een steviger basis te bieden voor een structurele samenwerking in de toekomst. Hiertoe wordt een bedrag van 150.000 euro vrijgemaakt.

De dekking voor dit amendement wordt binnen (hetzelfde) artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding gevonden.

Kooiman