Kamerstuk 34000-VI-15

Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening).

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 19 november 2014
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL), Sharon Gesthuizen (GL), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-15.html
ID: 34000-VI-15

28,0 %
72,0 %

GL

Klein

SP

PvdA

PvdD

Van Vliet

GrBvK

CU

GrKÖ

PVV

VVD

50PLUS

D66

SGP

CDA


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 37 Vreemdelingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 13.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft op 10 november jl. geoordeeld dat Nederland in strijd handelt met Europees Sociaal Handvest door uitgeprocedeerde vreemdelingen geen onderdak, voeding en kleding (bed-bad-brood voorziening) te bieden. In afwachting van de aanbevelingen van het Comité van Ministers bieden verschillende gemeenten deze elementaire basisvoorzieningen reeds aan, mede vanwege de aankomende winter. Dit amendement voorziet in een tegemoetkoming in de kosten die gemeenten hierin maken om zodoende deze periode te overbruggen. Het amendement regelt dat 13 miljoen euro van het niet juridisch gebonden deel van artikel 37 (Vreemdelingen) in mindering wordt gebracht op de begroting van V&J. Het Rijk zal in goed overleg met gemeenten moeten zorgdragen voor een evenredig verdeelmodel. Via een samenhangend amendement wensen de indieners dit bedrag over te hevelen naar de begroting van het Gemeentefonds (34 000-B), ten behoeve van de gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening).

Voordewind Gesthuizen Van Tongeren